Activiteitenbesluit en ammoniak

In het Activiteitenbesluit staan eisen voor ammoniak van agrarische bedrijven. Het gaat om eisen voor het houden van landbouwhuisdieren en mestbassins.

Houden van landbouwhuisdieren

Voor het houden van landbouwhuisdieren zijn er eisen om zeer kwetsbare gebieden te beschermen, eisen aan huisvestingsystemen (stalbeschrijving en luchtwassers) en eisen voor het opslaan van mest.

Bescherming van zeer kwetsbare gebieden

Bij de bescherming van zeer kwetsbare gebieden betreft een verbod om nieuwe dierenverblijven op te richten en verbod tot uitbreiding en wijziging, als de inrichting binnen zo'n zeer kwetsbaar gebied ligt, of in een zone van 250 meter rondom zo'n gebied. Voor bestaande bedrijven geldt overgangsrecht.

Deze voorschriften gelden niet altijd. Bij een vergunningplichtig bedrijf staan de eisen voor ammoniak bij het houden van dieren in dierenverblijven in de Wet ammoniak en veehouderij.

Stalbeschrijvingen

Bij stalsystemen gaat het om de verplichting te voldoen aan de stalsysteembeschrijving (leaflet) die hoort bij het huisvestingssysteem in de stal. Bij elk huisvestingssysteem hoort een bepaalde ammoniakfactor. In een groot aantal gevallen is er een uitgebreide systeembeschrijving (leaflet). De veehouder moet zich aan de eisen voor uitvoering en gebruik houden, om van de bijbehorende ammoniakfactor gebruik te kunnen maken.

Luchtwassers

Bij luchtwassers zijn er eisen aan uitvoering en gebruik. Dit om een goede werking van de luchtwasser te waarborgen. Voor het bevoegd gezag is een aantal aandachtspunten opgesteld voor toezicht op de luchtwassers.

Mestbassin

Een veehouder kan drijfmest of digestaat in een mestbassin opslaan. De voorschriften voor ammoniak bestaan uit de plicht om het mestbassin af te dekken en een afstand aan te houden tot zeer kwetsbare gebieden.

Besluit huisvesting

Náást het Activiteitenbesluit is het Besluit emissiearme huisvesting van toepassing op veehouderijen. Veehouderijen moeten naast het Activiteitenbesluit ook aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting voldoen. Het besluit stelt emissiegrenswaarden voor ammoniak.