Bodembescherming in het Activiteitenbesluit

Als binnen een inrichting bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten worden verricht, moet de kans op bodemverontreiniging tot een verwaarloosbaar minimum worden teruggebracht. In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling staan de verplichte maatregelen en voorzieningen om de bodemrisico's bij bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar te maken voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten.

Daarnaast omvat het Activiteitenbesluit regels voor:

  • het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen
  • het uitvoeren van bodemonderzoek
  • de te treffen beheermaatregelen

Per activiteit is  het vereiste voorzieningenniveau bepaald volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

In bestaande situaties is het niet altijd mogelijk tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Afwijken van de voorgeschreven maatregelen kan alleen als daar overtuigende motieven voor zijn. Bovendien is er vooraf toestemming van het bevoegde gezag voor nodig.

Dit deel van de website belicht meer de diverse aspecten van bodembescherming.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun koepelorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.