Wat te doen bij ondergrondse tanks die voor 2008 zijn gevuld met zand en geen Kiwa-certificaat hebben?

Vraag

Wat te doen bij ondergrondse tanks die voor 2008 zijn gevuld met zand en geen Kiwa-certificaat hebben?

Antwoord

Eigenaren van ondergrondse tanks waren indien de opslag van vloeistoffen in de tanks werd beëindigd tot 1 januari 2008 verplicht om op grond van art. 13 lid 4 BOOT deze binnen acht weken na beëindiging te verwijderen (of onklaar te maken als verwijdering niet mogelijk is). Op 1 januari 2008 is deze verplichting vervallen (BOOT vervallen). Hiervoor in de plaats zijn bepalingen gekomen die zien op het beëindigen van het gebruik van een tank (art. 3.37 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Voor tanks die op 1 januari 2008 al buiten gebruik waren is er geen regeling meer en dus geen handhaving (afdwingen verwijdering) mogelijk, tenzij sprake is van dreigende bodemverontreiniging (art. 13 Wbb).

Tanks waarvan niet met zekerheid is vast te stellen dat ze daadwerkelijk onklaar gemaakt zijn en afgevuld met inert materiaal zullen nader onderzocht moeten worden. Dat kan betekenen dat het bevoegd gezag op basis van art. 3.37 Rarim eisen kan stellen rond het verwijderen of onklaar maken van de tank.