Vragen en antwoorden luchtemissies van bedrijven (niet veehouderijen)


2000 bbt industrie


Massastroom (of vracht)

De uitstoot van de massa van een bepaalde stof of stoffen uit eenzelfde stofklasse of -categorie per tijdseenheid (in g/uur). Massastroom is de emissieconcentratie vermenigvuldigt met het debiet.

Stofklasse

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.

Stofcategorie

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden:

  • ZZS: zeer zorgwekkende stoffen, de minimalisatieverplichte stoffen
  • S: zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof
  • sO: stofvormige organische stoffen
  • sA: stofvormige anorganische stoffen
  • gA: gas- of dampvormige anorganische stoffen
  • gO: gas- of dampvormig organisch, met uitzondering van methaan

Grensmassastroom

Een drempelwaarde per stofklasse, uitgedrukt in g/uur. Boven de drempelwaarde wordt de emissie als relevant beschouwd.

Vrijstellingsgrens

Mogelijk is de massastroom van een bron in kg/jaar kleiner dan de vrijstellingsgrens voor die stofklasse (tabel 2.6 Activiteitenbesluit). Dan gelden de gestelde emissie eisen voor die stofklasse niet voor die bron.