Overgangsrecht verkeer en vervoer

In artikel 6.9 van §6.3 van het Activiteitenbesluit is overgangsrecht opgenomen ten aanzien van verkeer en vervoer. Daarnaast is in de onderliggende ministeriële regeling in artikel 6.15 een overgangsbepaling opgenomen over dit onderwerp. Beide artikelen hebben betrekking op het puntensysteem voor personenvervoer.

Het puntensysteem voor personenvervoer (artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit) is nog niet in werking getreden. De inwerkingtreding van dit artikel is (opnieuw) uitgesteld. Deze keer tot een nader te bepalen tijdstip. Tot die tijd is artikel 6.9 van het Activiteitenbesluit van toepassing

Artikel 6.9 Activiteitenbesluit

Artikel 2.1, derde lid, biedt de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van de zorgplicht. Dit voor zover het betreffende aspect niet uitputtend in het besluit zelf is geregeld. In artikel 2.16 is een uitputtende regeling opgenomen over het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. Artikel 2.16 is nog niet in werking. Dit is om de Taskforce Mobiliteitsmanagement de gelegenheid te geven om met verbetervoorstellen te komen.

Artikel 2.16 kent wel een uitputtende regeling, maar is dus nog niet in werking. Het ministerie heeft de inwerkingtreding van artikel 2.16 al meerdere malen uitgesteld. Inmiddels is het tot nader te bepalen tijdstip uitgesteld. Voor meer informatie, zie het artikel Puntensysteem personenvervoer opnieuw uitgesteld. Er zou discussie kunnen ontstaan over de vraag of één en ander tot die datum al uitputtend geregeld is. Hierover mag geen enkel misverstand bestaan.

Daarom is expliciet bepaald dat het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van de zorgplicht is toegestaan. Dit is juridisch geregeld in de vorm van een overgangsrecht. In de overgangssituatie wordt de bestaande situatie dus voortgezet. Er kunnen rechtstreeks op grond van de zorgplicht maatwerkvoorschriften worden gesteld. Na inwerkingtreding van artikel 2.16 kunnen op grond van artikel 2.16 maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Uitstel puntenregeling

Het in werking treden van de bepalingen uit de Activiteitenregeling is tot nader order uitgesteld, zie artikel 6.15 van de Activiteitenregeling. In de loop van 2015 zal een definitief besluit genomen worden door de Minister, over artikel 2.16 en de bijbehorende puntensysteem uit afdeling 2.2 en bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht. Dit kan betekenen dat het in werking treedt, maar ook dat het uit de Regeling omgevingsrecht gehaald wordt.