Inwerkingtredingsbesluiten

Wat zijn inwerkingtredingsbesluiten

Inwerkingtredingsbesluiten bieden de juridische grondslag voor het gebruiken van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De inwerkingtredingsbesluiten regelen de inwerkingstelling van de diverse bestaande, nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Activiteitenbesluit.

Welke wijzigingen?

De wijzigingen zelf staan op de pagina's:

Overzicht officiële publicaties inwerkingtredingsbesluiten

Onderwerp inwerkingtredingsbesluit

Staatsblad / Staatscourant

Datum publicatie

Inwerkingtreding implementatie BBT-conclusies Grote stookinstallaties (samenvatting).

Staatsblad 2019, nummer 199 6 juni 2019

Inwerkingtreding wijzigingen zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken (samenvatting)

Staatsblad 2017, nummer 449 28 november 2017

Inwerkingtreding wijzigingen rond kleiduiven van artikel VI het Besluit van 27 oktober 2016 (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2017, nummer 346 29 september 2017

Inwerkingtreding wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2017, nummer 20 1 februari 2017

Inwerkingtreding wijziging Activiteitenbesluit, Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (samenvatting reparaties vierde tranche)

Staatsblad 2016, nummer 539 28 december 2016
Inwerkingtreding tweede fase, vierde tranche, wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Besluit omgevingsrecht, Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (samenvatting vierde tranche) Staatsblad 2015, nummer 450 30 november 2015
Inwerkingtreding 'reparatiebesluit', wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Besluit omgevingsrecht, Regeling omgevingsrecht (samenvatting) Staatsblad 2014, nummer 82 20 februari 2014
Wijziging inwerkingtreding puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2013, nummer 546 18 december 2013
Inwerkingtreding wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten (samenvatting) Staatsblad 2012, nummer 643 18 december 2012
Inwerkingtreding wijzigingen Activiteitenbesluit implementatie Richtlijn industriële emissies en derde tranche van de tweede fase (samenvatting) Staatsblad 2012, nummer 642 18 december 2012
Inwerkingtreding wijziging fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (samenvatting) Staatsblad 2011, nummer 598 16 december 2011

Inwerkingtreding Besluit lozen buiten inrichtingen, wijziging lozingen Activiteitenbesluit en puntensysteem personenvervoer (samenvatting)

Staatsblad 2011, nummer 298

23 juni 2011

Inwerkingtreding tweede fase 2e tranche, wijziging windturbines en puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2010, nummer 879 29 december 2010
Inwerkingtreding tweede fase 1e tranche en puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2009, nummer 513 27 november 2009
Inwerkingtreding puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2008, nummer 497 19 november 2008
Inwerkingtreding deel paragraaf 3.3.5 Activiteitenbesluit (samenvatting) Staatsblad 2008, nummer 76 25 februari 2008
Inwerkingtreding deel paragraaf 3.3.4 Activiteitenregeling (samenvatting) Staatscourant 2008, nummer 50 8 februari 2008
Inwerkingtreding eerste fase Activiteitenbesluit Staatsblad 2007, nummer 472 (pdf, 22 kB) 26 november 2007

Eerste inwerkingtreding

Het Inwerkingstredingsbesluit eerste fase Activiteitenbesluit regelde de inwerkingtreding van het besluit op 1 januari 2008. Dit inwerkingtredingsbesluit regelde daarnaast de noodzakelijke verandering van de Wet milieubeheer (Wm) en gerelateerde wet- en regelgeving. Volgens artikel 1 van dit inwerkingtredingsbesluit is de Wet ter wijziging van de Wm (22 november 2006) op 1 januari 2008 in werking getreden. De Inwerkingtreding van de Activiteitenregeling is in paragraaf 6.2 van de regeling zelf geregeld.

Delen nog niet in werking

Bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit zijn volgens diverse van deze inwerkingtredingsbesluiten nog niet in werking.

Meer informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen van de belangrijkste wijzigingen het onderdeel Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit. Belangrijke toekomstige wijzigingen en eventuele voorpublicaties staan beschreven onder Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit.


Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Hierdoor wijzigde hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Status
Het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigde is op 14 mei 2019 gepubliceerd, de regeling die de Activiteitenregeling wijzigde is op 21 mei 2019 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding was 14 juni 2019 en volgde via een apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging besluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater lozingen uit de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement is 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. De wijzigingen traden op 1 januari 2018 in werking.

Reparaties vierde tranche besluit

De meeste wijzigingen van dit reparatiebesluit hingen samen met de 'vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er waren ook andere wijzigingen. Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden per 1 januari 2017 het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten is 1 oktober 2017 ingetrokken.

Status
Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen traden op 1 januari 2017 in werking door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016. De wijzigingen over kleiduivenschieten traden op 1 oktober 2017 in werking met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging besluit brandstofkwaliteit biobrandstof

Dit besluit gaat over een verdere invoering van Richtlijn 98/70/EG, de ‘Richtlijn brandstofkwaliteit’. Het voert daarnaast enkele technische wijzigingen en correcties door in het Activiteitenbesluit. De begripsomschrijving bij het begrip biobrandstof kreeg een aanpassing.

Daarnaast zijn brandstofleveranciers sinds de wijziging verplicht om consumenten te informeren over de samenstelling van mengsels van benzine of diesel met biobrandstof. Ook moeten ze informatie geven over de risico’s bij het gebruik van die brandstofmengsels.

Status: 
Het wijzigingsbesluit is 27 oktober 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 380. De wijzigingen traden 2 februari 2017 in werking met een apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging besluit 7 juli 2014 (4e tranche)

Met de 'vierde tranche van de tweede fase' uitbreiding van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbestverwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Verder was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

De inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen was 1 december 2015. Alle overige wijzigingen traden op 1 januari 2016 in werking.

Wijziging Activiteitenbesluit 6 januari 2014 (reparatiebesluit)

Met dit reparatiebesluit is het demonteren van scooters en bromfietsen onder het Activiteitenbesluit gebracht (onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling). Daarnaast zijn voorschriften en maatwerkmogelijkheden voor de lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties toegevoegd. Tot slot zijn diverse fouten door de samenloop van drie grote wijzigingen per 1 januari 2013 gerepareerd.

Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2014 in werking getreden.

Wijziging inwerkingtredingsbesluit 18 december 2013 (uitstel puntensysteem personenvervoer)

Artikel 2 van dit wijzigingsbesluit regelt dat artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet per 1 januari 2014 in werking treedt. De invoering van het puntensysteem voor personenvervoer is daarmee voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Op basis van de evaluatieresultaten van het programma Beter Benutten zal uiterlijk begin 2015 bezien worden of artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit moet blijven bestaan of dat dit artikel kan vervallen.

Inwerkingtredingsbesluit 18 december 2012 (agrarische activiteiten)

Op grond van dit wijzigingsbesluit treden de volgende wijzigingen op 1 januari 2013 in werking:

 • Wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten (Staatsblad 2012, nummer 441)
 • Wijziging Activiteitenregeling agrarische activiteiten (Staatscourant 2012, nummer 21101)

Inwerkingtredingsbesluit 18 december 2012 (RIE en derde tranche)

Op grond van dit besluit treden de volgende wijzigingen van Activiteitenbesluit- en regeling op 1 januari 2013 in werking:

 • Implementatiebesluit Richtlijn industriële emissies (Staatsblad 2012, nummer 552)
 • Implementatieregeling Richtlijn industriële emissies (Staatscourant 2012, nummer 21373)
 • Wijziging Activiteitenbesluit in het kader van de derde tranche van de tweede fase (Staatsblad 2012, nummer 558)
 • Besluit tot wijziging van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en ter reparatie van het Activiteitenbesluit (Staatsblad 2012, nummer 641)
 • Wijziging Activiteitenregeling in het kader van de derde tranche van de tweede fase (Staatscourant, nummer 21524)

Inwerkingtredingsbesluit 16 december 2011

Op grond van dit besluit zijn de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (Stb. 2011, 552) op 31 december 2011 in werking getreden.

Deze wijziging is een implementatie van de Europese richtlijn inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (nr. 2009/126/EG ).

Inwerkingtredingsbesluit 23 juni (Lozingen vaste objecten en puntensysteem)

Met dit besluit is het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Stb. 2011, nummer 153) op 1 juli 2011 in werking getreden. Dit besluit wijzigt ook het Activiteitenbesluit.

Hiermee zijn de regels voor de lozingen in het Besluit lozingen buiten inrichtingen identiek aan die uit het Activiteitenbesluit. Verder hebben er reparaties aan voorschriften uit het Activiteitenbesluit plaatsgevonden zodat een aantal verkeerde verwijzingen en onnauwkeurigheden in de nummering zijn hersteld.

Daarnaast is met dit inwerkingtredingsbesluit ook het puntensysteem voor personenvervoer opnieuw uitgesteld, nu tot 1 januari 2014. Tot die tijd is artikel 6.9 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Inwerkingtredingsbesluit 29 december 2010

Op grond van dit besluit

 • is de wijziging milieuregels windturbines (Stb. 2010, 749) op 1 januari 2011 in werking getreden
 • is de tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit (Stb. 2010, 781) op 1 januari 2011 in werking getreden
 • zijn diverse artikelen die vanwege de Kaderrichtlijn afvalstoffen eerder niet van kracht konden worden op 1 januari 2011 in werking getreden
 • is het puntensysteem personenvervoer uitgesteld tot 1 januari 2013 (deze datum is inmiddels achterhaald door een recenter inwerkingtredingsbesluit)

Inwerkingtredingsbesluit 27 november 2009

Op grond van dit besluit:

 • is de eerste tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit (Stb. 2009, 479) op 1 januari 2010 in werking getreden
 • is het puntensysteem voor personenvervoer uitgesteld tot 1 juli 2011 (deze datum is inmiddels achterhaald door recentere inwerkingtredingsbesluiten)

Inwerkingtredingsbesluit 19 november 2008 (puntensysteem personenvervoer)

Met dit besluit is de inwerkingtreding van het puntensysteem voor personenvervoer uitgesteld tot 1 januari 2010. Deze datum is inmiddels herzien door recentere inwerkingtredingsbesluiten.

Inwerkingtredingsbesluit 25 februari 2008

Op grond van dit besluit is §3.3.5 van het Besluit algemene regels milieubeheer op 17 maart 2008 in werking getreden voor de opslag van afgewerkte olie in ondergrondse tanks bij inrichtingen waar geen gelegenheid geboden wordt tot het afmeren van pleziervaartuigen (=jachthavens).

Inwerkingtredingsbesluit 8 februari 2008

Op grond van dit besluit is §3.3.4 van de Regeling algemene regels milieubeheer op 17 maart 2008 in werking getreden voor de opslag van afgewerkte olie in ondergrondse tanks bij inrichtingen waar geen gelegenheid geboden wordt tot het afmeren van pleziervaartuigen (=jachthavens).