Inwerkingtredingsbesluiten

Wat zijn inwerkingtredingsbesluiten

Inwerkingtredingsbesluiten bieden de juridische grondslag voor het gebruiken van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De inwerkingtredingsbesluiten regelen de inwerkingstelling van de diverse bestaande, nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Activiteitenbesluit.

Welke wijzigingen?

De wijzigingen zelf staan op de pagina's:

Overzicht officiële publicaties inwerkingtredingsbesluiten

Onderwerp inwerkingtredingsbesluit

Staatsblad / Staatscourant

Datum publicatie

Inwerkingtreding implementatie BBT-conclusies Grote stookinstallaties (samenvatting).

Staatsblad 2019, nummer 199 6 juni 2019

Inwerkingtreding wijzigingen zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken (samenvatting)

Staatsblad 2017, nummer 449 28 november 2017

Inwerkingtreding wijzigingen rond kleiduiven van artikel VI het Besluit van 27 oktober 2016 (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2017, nummer 346 29 september 2017

Inwerkingtreding wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2017, nummer 20 1 februari 2017

Inwerkingtreding wijziging Activiteitenbesluit, Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (samenvatting reparaties vierde tranche)

Staatsblad 2016, nummer 539 28 december 2016
Inwerkingtreding tweede fase, vierde tranche, wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Besluit omgevingsrecht, Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (samenvatting vierde tranche) Staatsblad 2015, nummer 450 30 november 2015
Inwerkingtreding 'reparatiebesluit', wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Besluit omgevingsrecht, Regeling omgevingsrecht (samenvatting) Staatsblad 2014, nummer 82 20 februari 2014
Wijziging inwerkingtreding puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2013, nummer 546 18 december 2013
Inwerkingtreding wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten (samenvatting) Staatsblad 2012, nummer 643 18 december 2012
Inwerkingtreding wijzigingen Activiteitenbesluit implementatie Richtlijn industriële emissies en derde tranche van de tweede fase (samenvatting) Staatsblad 2012, nummer 642 18 december 2012
Inwerkingtreding wijziging fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (samenvatting) Staatsblad 2011, nummer 598 16 december 2011

Inwerkingtreding Besluit lozen buiten inrichtingen, wijziging lozingen Activiteitenbesluit en puntensysteem personenvervoer (samenvatting)

Staatsblad 2011, nummer 298

23 juni 2011

Inwerkingtreding tweede fase 2e tranche, wijziging windturbines en puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2010, nummer 879 29 december 2010
Inwerkingtreding tweede fase 1e tranche en puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2009, nummer 513 27 november 2009
Inwerkingtreding puntensysteem personenvervoer (samenvatting) Staatsblad 2008, nummer 497 19 november 2008
Inwerkingtreding deel paragraaf 3.3.5 Activiteitenbesluit (samenvatting) Staatsblad 2008, nummer 76 25 februari 2008
Inwerkingtreding deel paragraaf 3.3.4 Activiteitenregeling (samenvatting) Staatscourant 2008, nummer 50 8 februari 2008
Inwerkingtreding eerste fase Activiteitenbesluit Staatsblad 2007, nummer 472 (pdf, 22 kB) 26 november 2007

Eerste inwerkingtreding

Het Inwerkingstredingsbesluit eerste fase Activiteitenbesluit regelde de inwerkingtreding van het besluit op 1 januari 2008. Dit inwerkingtredingsbesluit regelde daarnaast de noodzakelijke verandering van de Wet milieubeheer (Wm) en gerelateerde wet- en regelgeving. Volgens artikel 1 van dit inwerkingtredingsbesluit is de Wet ter wijziging van de Wm (22 november 2006) op 1 januari 2008 in werking getreden. De Inwerkingtreding van de Activiteitenregeling is in paragraaf 6.2 van de regeling zelf geregeld.

Delen nog niet in werking

Bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit zijn volgens diverse van deze inwerkingtredingsbesluiten nog niet in werking.

Meer informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen van de belangrijkste wijzigingen het onderdeel Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit. Belangrijke toekomstige wijzigingen en eventuele voorpublicaties staan beschreven onder Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit.