Overzicht OBM opslag asbestafval van eigen werkzaamheden

In deze tabel staan alle bijzonderheden van de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor het opslaan van asbest afkomstig van eigen werkzaamheden buiten de inrichting.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Asbest

Aangewezen activiteit

het opslaan van ten hoogste 50 ton verwijderd asbest en verwijderde asbesthoudende producten, ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft (Bor, 2.2a, lid 2 onder h).

Ondergrens Geen
Bovengrens 50 ton
Uitzondering

De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.

Weigeringsgronden

In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 12°, onderdeel a, onder 7, zorgt ervoor dat voor deze activiteit geen Omgevingsvergunning milieu vereist is.

Let op: de vrijstelling van de Omgevingsvergunning milieu geldt alleen voor opslaan. Voor herverpakken is altijd een Omgevingsvergunning milieu vereist.