Overzicht OBM gemeentelijke milieustraat en KCA-depot

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Afvalvoorschriften Activiteitenbesluit Gemeentelijke milieustraat.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Gemeentelijke milieustraat en KCA-depot

Aangewezen activiteit

Opslaan, verdichten, herverpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer en voor zover deze activiteiten zijn gericht op de verwijdering van afvalstoffen alsmede het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met andere categorieën afvalstoffen voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer en waarop artikel 10.54a, eerste lid, van die wet van toepassing is (Bor, 2.2a, lid 2 onder a).

Samengevat: De OBM-plichtige activiteit is het opslaan, verdichten, herverpakken, mengen, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen met de minimumstandaard verwijdering die afkomstig zijn van huishoudens en door of in opdracht van de gemeente zijn ingezameld of ingenomen.

Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzonderingen
  • De OBM is niet van toepassing als binnen de inrichting uitsluitend afvalstoffen voorkomen met minimumstandaard nuttige toepassing. Bijvoorbeeld: een afvaleiland met containers voor papier, textiel, kunststof en glas (als dat afvaleiland een inrichting is).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen.
Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 4° zorgt ervoor dat voor deze activiteit geen Omgevingsvergunning milieu vereist is.

Let op: de vrijstelling van de Omgevingsvergunning milieu geldt zowel voor nuttige toepassing als voor verwijdering, maar alleen voor verwijdering is de OBM vereist.
Titel 10.4 van de Wm

De gemeentelijke zorgplicht voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder valt de inzameling van grof huishoudelijk afval, de locatie waar ingezetenen hun afvalstoffen kunnen achterlaten en het opruimen van zwerfafval.

Verwijdering van afvalstoffen

Verwijdering van afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 Wm, als alle handelingen die geen nuttige toepassing zijn; het gaat dan om handelingen met afvalstoffen met in het Landelijk Afvalbeheer Plan (www.LAP3.nl) de minimumstandaard verwijdering, zoals huishoudelijk restafval, asbest, cellenbeton, C-hout en kwikhoudende voorwerpen.