Overzicht OBM opslaan van schroot

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit op- en overslaan van overige bulk- en stukgoederen.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Schroot opslaan

Aangewezen activiteit Categorie D18.8 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken (Bor, 2.2a, lid 1 onder b)
Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden
  • als het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt
  • volgens een BIBOB-beoordeling.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijzigingen of uitbreidingen (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage).
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
Onderdeel C, categorie 28.10, 7° en 18° zorgen ervoor dat voor deze activiteit vanaf bepaalde grenzen een Omgevings­vergunning milieu vereist is.