Overzicht OBM houden van paarden of pony's

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook: de uitgebreide pagina's over de OBM voor veehouderijen.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Paarden of pony's

Aangewezen activiteit Categorie D 14, kolom 2, onder 12°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 51 en ten hoogste 100 paarden of pony's (Rav cat. K.1 en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Art. 2.2a lid 1, onder c, Bor).
Ondergrens 51 paarden of pony's.
Bovengrens 100 paarden of pony's.
Uitzondering
  • Het aantal bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar wordt niet meegeteld.
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt (5.13b, lid 1, Bor).
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage).
Lex silencio van toepassing? Nee.
Relatie met Bijlage I Bij het houden van meer dan 100 paarden of pony's, dieren in opfok niet meegeteld, is een Omgevingsvergunning milieu vereist (onderdeel C, categorie 8.3, onder j).
Meerdere diersoorten Zie "Meerdere diersoorten binnen inrichting" als landbouwhuisdieren van meer dan één hoofdcategorie als bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij.