Overzicht OBM Spoorwegmaterieelfabrieken

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit materiaalbewerking.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Spoorwegmaterieelfabrieken

Aangewezen activiteit Categorie D32.8 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = De oprichting, wijziging of uitbreiding van een spoorwegmaterieelfabriek (Bor, 2.2a lid 1, onder a)
Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
Weigeringsgronden
  • Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I
  • Volgens categorie 14.3 is een Omgevingsvergunning milieu nodig voor: inrichtingen (...) voor (...) het onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van spoorvoertuigen bestemd voor het vervoer over krachtens artikel 2 van de Spoorwegwet aangewezen hoofdspoorwegen, of onderdelen daarvan
  • Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).