Overzicht OBM Gesloten bodemenergiesystemen

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor een gesloten bodemenergiesysteem een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Gesloten bodemenergiesystemen

Aangewezen activiteit

het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van (Bor, 2.2a lid 6):

  • 70 kW of meer of
  • minder dan 70 kW wanneer het bodemenergiesysteem ligt binnen een aangewezen interferentiegebied

Interferentiegebieden kunnen volgens artikel 2.2b van het Bor worden aangewezen door gemeente of provincie.

Ondergrens 70 kW bodemzijdig vermogen, tenzij het bodemenergiesysteem ligt binnen een aangewezen interferentiegebied. In dat laatste geval is er geen ondergrens
Bovengrens Geen
Uitzondering De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden

Het bodemenergiesysteem kan zodanige interferentie veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem, met inbegrip van een open bodemenergiesysteem waarvoor een vergunning volgens artikel 6.4, eerste lid, onder b, van de Waterwet is vereist, dat het doelmatig functioneren van een van de desbetreffende systemen kan worden geschaad of anderszins sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.

Op welk moment is de OBM nodig? Bij installatie van het bodemenergiesysteem
Lex silencio van toepassing? Ja
Relatie met Bijlage I

Geen. Wel is voor open bodemenergiesystemen een waterwetvergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het onttrekken van grondwater.