Overzicht OBM Windturbineparken

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor windturbineparken een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook voorschriften voor windturbines in Activiteitenbesluit.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Windturbineparken

Aangewezen activiteit Categorie D22.2 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark (Bor, 2.2a, lid 1 onder a).
Ondergrens Begrip "windturbinepark" is alleen van toepassing bij ten minste drie windturbines.
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Als het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I

Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
De Omgevingsvergunning milieu is, in gevallen waarin Wm artikel 7.18 niet van toepassing is, sinds 1 januari 2011 niet meer nodig voor deze activiteit, omdat hij geschrapt is uit onderdeel C, categorie 20.6.