Overzicht OBM elektrolytische of chemische oppervlaktebehandeling van metalen of kunststof

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit metaalbewerking:

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Elektrolytische of chemische oppervlaktebehandeling

Aangewezen activiteit Categorie D32.3 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé (Bor, 2.2a, lid 1 onder a)
Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
Onderdeel C, categorieën 4.4 onder a, 12.3 en 12.4 zorgen ervoor dat voor deze activiteit vanaf bepaalde grenzen een Omgevingsvergunning milieu vereist is.