Overzicht OBM walsen, smeden of aanbrengen van deklagen van metaal

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteiten een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is. Ook staat er welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit activiteiten

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Walsen, smeden of aanbrengen van deklagen van metaal

Aangewezen activiteit Categorie D32.2 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor verwerking van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers, of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal (Bor, 2.2a, lid 1 onder a).
Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage).
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
Onderdeel C, categorieën 12.3 en 12.4 zorgen ervoor dat voor deze activiteit vanaf bepaalde grenzen een Omgevingsvergunning milieu vereist is.