Overzicht OBM vervaardigen van oliën, vetten, vismeel, visolie of conserven

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit voedingsmiddelenindustrie.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Vervaardigen dierlijke of plantaardige oliën of vetten, vismeel, visolie of conserven

Aangewezen activiteit

Categorie D35 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor:

  1. het vervaardigen van dierlijke of plantaardige oliën of vetten,
  2. het vervaardigen van vismeel of visolie, of
  3. het vervaardigen van conserven van dierlijke en plantaardige producten.

(Bor, 2.2a lid 1, onder a)

Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I
  • Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
  • Volgens categorie 6.3 is een Omgevingsvergunning milieu nodig voor: het vervaardigen of bewerken van (...) dierlijke of plantaardige oliën en vetten en voor het opslaan van (...) dierlijke of plantaardige oliën en vetten in opslagtanks met een gezamenlijke inhoud groter dan 150 m3.
  • Volgens categorie 9.4, onder a is een Omgevingsvergunning milieu nodig voor: het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor dieren met uitzondering van het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor dieren die binnen die inrichting worden gehouden, en hondenkluiven.