Overzicht OBM suiker-, siroop- en suikerwarenfabrieken

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit voedingsmiddelenindustrie.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Suiker-, siroop- en suikerwarenfabrieken

Aangewezen activiteit Categorie D38 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een suikerfabriek (D38.1), siroopfabriek (D38.2) of suikerwarenfabriek (D38.3) (Bor, 2.2a lid 1, onder a)
Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist as de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Als het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I
  • Volgens categorie 9.4, onder f, is voor de productie van suiker een Omgevingsverguning milieu nodig.
  • Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).