Overgangsrecht OBM

In artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht staan de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verplicht is. Wanneer de wetgever hier een nieuwe activiteit aan toevoegt, kan soms speciaal overgangsrecht gelden. Als de wetgever niets geregeld heeft, dan geldt alleen het algemene overgangsrecht.

Algemeen overgangsrecht

De omgevingsvergunning milieu wordt geen OBM

De Omgevingsvergunning milieu vervalt door het opheffen van de vergunningplicht. Er is geen sprake van een verlening van een OBM van rechtswege.

Dit hoeft geen probleem te zijn. Veel OBM's zijn namelijk pas nodig bij oprichting of wijziging van de inrichting. Zolang het bedrijf dus geen veranderingen doorvoert, is er voor deze situaties geen aanvraag OBM nodig.

Andere OBM's zijn eenmalige toestemmingen voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Deze OBM's zijn alleen nodig als het bedrijf de activiteit voor het eerst gaat uitvoeren. Dit is meestal niet het geval als de activiteit onderdeel was van de vervallen omgevingsvergunning milieu.

De vergunningvoorschriften van de vervallen omgevingsvergunning milieu blijven meestal nog een tijd gelden als maatwerkvoorschriften als de vergunning onherroepelijk en in werking getreden is.

Er zijn twee mogelijkheden (artikel 6.1 Activiteitenbesluit):

 1. Wat in het vergunningvoorschrift staat is ook toegestaan als maatwerkvoorschrift. Dan blijft het vergunningvoorschrift drie jaar gelden als maatwerkvoorschrift.
 2. het Activiteitenbesluit biedt geen maatwerkmogelijkheid en de bepaling in het Activiteitenbesluit is strenger dan het vergunningvoorschrift. Dan blijft het vergunningvoorschrift zes maanden gelden als maatwerkvoorschrift.

Lopende aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning milieu wordt melding Activiteitenbesluit

Bij het vervallen van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo ("gewone" omgevingsvergunning milieu), wordt de aanvraag omgezet naar een melding Activiteitenbesluit (art 6.4 lid 3 Activititeitenbesluit).

Het bevoegd gezag hoeft dus geen besluit meer op de aanvraag te nemen.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig

Het is juridisch gezien niet mogelijk om de aanvraag omgevingsvergunning milieu voor deze bedrijven te zien als aanvraag OBM. Wanneer een bedrijf dus een lopende aanvraag heeft voor een activiteit waarvoor de vergunningplicht is veranderd van een omgevingsvergunning milieu naar een OBM, dan zal het alsnog een aanvraag voor een OBM moeten indienen.

Speciaal overgangsrecht

Er geldt speciaal overgangsrecht voor de volgende OBM-plichtige activiteiten:

In andere gevallen geldt het algemene overgangsrecht:

Het speciale overgangsrecht is hetzelfde voor alle gevallen waarvoor speciaal overgangsrecht geldt.

Van omgevingsvergunning milieu naar OBM

Volgens het overgangsrecht verandert een onherroepelijke en in werking getreden Omgevingsvergunning milieu bij dit soort bedrijven van rechtswege in een OBM.

De vergunningvoorschriften van de vervallen omgevingsvergunning milieu blijven meestal nog een tijd gelden als maatwerkvoorschriften als de vergunning onherroepelijk en in werking getreden is.

Er zijn twee mogelijkheden (artikel 6.1 Activiteitenbesluit):

 1. Wat in het vergunningvoorschrift staat is ook toegestaan als maatwerkvoorschrift. Dan blijft het vergunningvoorschrift drie jaar gelden als maatwerkvoorschrift.
 2. het Activiteitenbesluit biedt geen maatwerkmogelijkheid en de bepaling in het Activiteitenbesluit is strenger dan het vergunningvoorschrift. Dan blijft het vergunningvoorschrift zes maanden gelden als maatwerkvoorschrift.

Lopende aanvragen

Soms heeft het bevoegd gezag op het moment dat een OBM-plicht gaat gelden voor een bepaalde activiteit een aanvraag omgevingsvergunning milieu voor die activiteit in behandeling. In dat geval zegt het overgangsrecht dat het bevoegd gezag de aanvraag af moet handelen volgens het oude recht. Het bevoegd gezag verleent dus een omgevingsvergunning milieu met voorschriften die uitgaan van de situatie die gold vóór de datum dat de OBM-plicht in werking is getreden.

Nadat de Omgevingsvergunning milieu onherroepelijk is geworden, wordt deze automatisch omgezet in een OBM.

De vergunningvoorschriften van de vervallen omgevingsvergunning milieu blijven meestal nog een tijd gelden als maatwerkvoorschriften.

Er zijn twee mogelijkheden (artikel 6.1 Activiteitenbesluit):

 1. Wat in het vergunningvoorschrift staat is ook toegestaan als maatwerkvoorschrift. Dan blijft het vergunningvoorschrift drie jaar gelden als maatwerkvoorschrift.
 2. het Activiteitenbesluit biedt geen maatwerkmogelijkheid en de bepaling in het Activiteitenbesluit is strenger dan het vergunningvoorschrift. Dan blijft het vergunningvoorschrift zes maanden gelden als maatwerkvoorschrift.

De aanvrager van de omgevingsvergunning milieu hoeft geen melding meer te doen.

Dit overgangsrecht voor lopende aanvragen geldt voor elke aanvraag waarop op de datum van in werking treden van de OBM-plicht nog niet onherroepelijk is beslist.

Er geldt speciaal overgangsrecht voor de volgende OBM-plichtige activiteiten:

 • OBM-plichtige veehouderijen
 • het demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen
 • autofabricage
 • het veredelen of het verven van vezels of textiel
 • het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden
 • het opslaan van explosieven bij een defensie-inrichting
 • het kleinschalig vergisten van alleen dierlijke mest

In andere gevallen geldt het algemene overgangsrecht.

Vindplaats speciaal overgangsrecht