Wanneer is voor het demonteren van autowrakken of tweewielige motorvoertuigen een OBM nodig?

Vraag

Wanneer is voor activiteiten met autowrakken een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig?

Antwoord

Bedrijven die voor het eerst autowrakken of tweewielige motorvoertuigen gaan demonteren hebben vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Hiervoor moeten ze een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Bestaande demontagebedrijven hebben meestal geen OBM nodig.

Doel van de OBM is dat bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van de demontageactiviteiten op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering en bevat geen voorschriften.

Bedrijven die starten met demontage

Bedrijven die starten met het demonteren van autowrakken of tweewielige scooters, bromfietsen en of motorfietsen hebben altijd vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag.

Dit kunnen zowel nieuwe bedrijven zijn als bestaande bedrijven (bijvoorbeeld garagebedrijven) die ook autowrakken willen gaan demonteren. Als een bedrijf geen toestemming krijgt van het bevoegd gezag, mag het bedrijf geen autowrakken demonteren. Het bedrijf moet deze toestemming aanvragen door het indienen van een aanvraag voor een OBM.

Een OBM is nodig voor:

  • het demonteren van autowrakken (artikel 2.2a, lid 2, onder d Besluit omgevingsrecht (Bor))
  • het demonteren van tweewielige motorvoertuigen (artikel 2.2a, lid 2, onder g Bor)
  • het opslaan van autowrakken (artikel 2.2a, lid 1, onder b Bor en categorie D.18.8 van het Besluit milieueffectrapportage)

Weigeren van de OBM

Het bevoegd gezag kan de OBM weigeren:

  1. in het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen
  2. volgens een BIBOB-beoordeling
  3. als het bevoegd gezag heeft beslist dat het bedrijf een milieueffectrapport (m.e.r) moet opstellen
  1. De eerste weigeringsgrond (doelmatig beheer afvalstoffen) kan alleen worden gebruikt bij de OBM voor het demonteren van autowrakken en de OBM voor het demonteren van tweewielige motorvoertuigen.
  2. De tweede weigeringsgrond (BIBOB) kan alleen worden gebruikt bij de OBM voor de opslag van autowrakken en bij de OBM voor het demonteren van autowrakken.
  3. De derde weigeringsgrond (milieueffectrapportage) kan alleen worden gebruikt bij de OBM voor de opslag van autowrakken.

Bestaande bedrijven

Voor bestaande demontagebedrijven die in het verleden een omgevingsvergunning milieu hadden, kan overgangsrecht voor de OBM gelden.

Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven kunnen voor activiteiten met autowrakken ook een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Zie voor meer informatie vraag en antwoord Wanneer zijn bedrijven met autowrakken vergunningplichtig?