Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

Deze pagina beschrijft de komende wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Zie voor informatie over eerdere wijzigingen van het Activiteitenbesluit  het onderdeel Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit.

Overzichtstabel

In deze tabel staat een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die zijn (voor)gepubliceerd.

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling
Wijziging Planning inwerkingtreding
Wijziging Activiteitenbesluit en -regeling zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken 2017
Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties (Activiteitenbesluit en -regeling) 19 december 2017
Wijziging Activiteitenregeling erkende maatregelen voor energiebesparing (3e lichting) 1 januari 2018
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet. 2021

Wijziging Activiteitenbesluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Vanaf 2018 gaat een zuiveringsplicht gelden voor de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement wordt 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd in Staatsblad 2017, nr. 305. De wijzigingen treden naar verwachting in de loop van 2017 in werking met een nog te publiceren inwerkingtredingsbesluit. De zuiveringsverplichting voor glastuinbouw geldt door de inhoud van artikel 3.64a vanaf 1 januari 2018.

Meer informatie over deze wijziging van het Activiteitenbesluit geven de volgende pagina's over ontwikkelingen:

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Deze wijziging gaat over de implementatie in het Activiteitenbesluit en de -regeling van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’) . Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Hiermee wijzigt de huidige paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Status
Het wijzigingsbesluit is 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingsregeling op 21 november 2017 in Staatscourant nummer 65868. De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking.

Inhoudelijke gevolgen

De Europese richtlijn schrijft naast de emissie-eisen ook een registratie en register van middelgrote stookinstallaties voor. Hierdoor worden type A inrichtingen met een stookinstallatie voor verwarmingsdoeleinden vanaf 1 MW meldingsplichtige inrichtingen type B.

Lees elders meer over de inhoudelijke gevolgen voor lucht.

Wijziging Activiteitenregeling erkende maatregelen voor energiebesparing (3e lichting)

Bijlage 10 van de Activiteitenregeling wordt uitgebreid met erkende energiebesparende maatregelen voor een aantal de sectoren. Het gaat om drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel.

Status
De internetconsultatie liep tot 16 mei 2017. De inwerkingtreding is naar verwachting op 1 januari 2018.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen verwerkt het ministerie in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Zie voor algemene informatie over toekomstige wijzigingen:

  • De toelichtingen in het algemene deel en het artikelgewijze deel van de officiële (voor)publicaties
  • De door InfoMil gemaakte integrale versies van Activiteitenbesluit en -regeling met zichtbare wijzigingen en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met zichtbare wijzigingen

Zie voor informatie per thema de InfoMil pagina's Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit: