Overzicht artikelen nog niet in werking

De volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit gelden nog niet:

Artikel 2.16

In artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit is een uitputtende regeling opgenomen over het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting.

De inwerkingtreding van artikel 2.16 is een aantal keer uitgesteld. Het laatste uitstel van 1 januari 2014 is voor onbepaalde tijd.

Op basis van de resultaten van het programma Beter Benutten wordt bezien of artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijft bestaan of vervalt. Tot die tijd is artikel 6.9 van het besluit van toepassing.

Artikel 2.19

Op basis van artikel 2.19 van het Activiteitenbesluit kunnen gemeenten in een gemeentelijke verordening een afwijkende geluidsnorm vaststellen. Artikel 2.19 is nog niet in werking getreden.

Tot deze inwerkingtreding is overgangsrecht van toepassing voor die inrichtingen die al in een bestaand concentratiegebied voor horeca-inrichtingen of voor detailhandel en ambachtsbedrijven zijn gelegen. Met de bepalingen in artikel 2.19a wordt voor deze bedrijven de bestaande situatie dus voortgezet.

Tip voor controleren in werking zijn van artikelen

In geldende teksten kunt u via het "i" symbooltje bij de artikelen bekijken door welk besluit of welke regeling het artikel van uw keuze is gewijzigd. Ook ziet u dan op welke datum die wijziging in werking is getreden.