Overzicht artikelen nog niet in werking

Twee artikelen uit het Activiteitenbesluit gelden niet omdat ze nooit in werking zijn getreden en ze zullen ook nooit in werking treden.

Artikel 2.16

In artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit is een uitputtende regeling opgenomen over het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting.

De inwerkingtreding van artikel 2.16 is een aantal keer uitgesteld. Het laatste uitstel van 1 januari 2014 is voor onbepaalde tijd. Een wel relevant artikel is het overgangsrecht artikel 6.9 van het besluit.

Artikel 2.19

Artikel 2.19 van het Activiteitenbesluit is niet in werking getreden. Op basis van dit artikel zouden gemeenten in een gemeentelijke verordening een afwijkende geluidsnorm kunnen vaststellen.

In plaats hiervan is overgangsrecht van toepassing voor die inrichtingen die al in een bestaand concentratiegebied voor horeca-inrichtingen of voor detailhandel en ambachtsbedrijven zijn gelegen. Met de bepalingen in artikel 2.19a wordt voor deze bedrijven de bestaande situatie dus voortgezet.

Tip voor controleren in werking zijn van artikelen

In geldende teksten kunt u via het "i" symbooltje bij de artikelen bekijken door welk besluit of welke regeling het artikel van uw keuze is gewijzigd. Ook ziet u dan op welke datum die wijziging in werking is getreden.