2015: Wijziging eisen afgewerkte olietank en wijziging geluidbelasting woonschepen, erkende energiemaatregelen

Sinds 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging betekent dat veel bestaande tanks niet vervangen hoeven te worden.

Per 1 juli 2015 waren er nog wijzigingen rond de geluidbelasting van woonschepen.

Op 1 december 2015 zijn nog de wijzigingen rond energie van de 'vierde tranche' in werking getreden, een maand eerder dan de andere wijzigingen van de vierde tranche.

Afgewerkte olietank

Per 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Er is geen BRL K903 certificaat meer nodig en de bovengrondse opslagtank bestemd voor afgewerkte olie hoeft niet meer aan de PGS 30 te voldoen. Dit komt overeen met de eisen aan afgewerkte olietanks bij glastuinbouwbedrijven. Deze wijziging betekent dat veel bestaande tanks niet vervangen hoeven te worden.

De Regeling die de Activiteitenregeling wijzigt is 27 november 2014 gepubliceerd in Staatscourant nummer 33243.

De gewijzigde eisen

Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof. Daarom gelden sinds 2015 alleen nog eisen ter bescherming van de bodem en het oppervlaktewater. Het gaat om de volgende eisen in de Activiteitenregeling:

  • Er zijn voorzieningen om lekkage naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen, zoals een lekbak of dubbelwandige tank met lekdetectie (artikelen 3.71b lid 2 en 3, 3.71f en 3.71g).
  • De tank en leidingen verkeren in goede staat (artikel 3.71c lid 2).
  • De tank wordt jaarlijks geleegd (artikel 3.71f lid 7 en 3.71g lid 8).

Bestaande tanks

Volgens het overgangsrecht van het oude artikel 6.5ha moesten veel oude opslagtanks vervangen worden per 1 januari 2015. Het gaat om oude opslagtanks van voor het jaar 2000. Door de huidige wijziging konden veel van de bestaande tanks in gebruik blijven, zolang ze voldoen aan de eisen in de regeling.

Totstandkoming wijziging

In de zomer van 2014 was er onderzoek naar de gelijkwaardigheid van een bovengrondse opslagtank met afgewerkte olie. Hieruit bleek dat de meeste eisen uit de PGS 30 en de BRL K903 niet relevant zijn voor afgewerkte olie. Naar aanleiding van het advies van de 'Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit' begon het ministerie van IenM meteen met de aanpassing van de Activiteitenregeling. Kenniscentrum InfoMil plaatste een advies op de website om nog te wachten met het vervangen van tanks. Ondanks de korte voorbereidingstijd lag de ontwerp-wijziging kort ter inzage voor inspraak.

Afgewerkte olie bij garages

In de inspraak gingen mensen in op de brandbaarheid van afgewerkte olie bij garages. De olie kan tijdens het gebruik in auto's namelijk vervuild raken met wat brandstof. De oorspronkelijke motorolie heeft een vlampunt rond de 200 °C. Afgewerkte olie is pas een gevaarlijke stof bij een vlampunt onder de 60 °C. Bovendien is opzettelijk mengen met brandstof verboden is volgens artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarom blijft het uitgangspunt dat de vloeistof in de afgewerkte olietank geen gevaarlijke stof is. Veiligheidseisen aan niet-gevaarlijke stoffen staan niet in de Activiteitenregeling, maar in het Bouwbesluit (artikel 7.6).

Geluidbelasting woonschepen

Op 1 juli was er nog een wijziging van het besluit over woonschepen. De wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen door het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds.

Gevolgen voor geluid in Activiteitenbesluit
De wijziging van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit heeft gevolgen voor de geluidsnormen die gelden voor ligplaatsen van woonschepen.
Bestaande woonschepen die voor 1 juli 2012 in het bestemmingsplan of gemeentelijke verordening waren opgenomen, krijgen een 5 dB(A) hogere grenswaarde.

Zie voor meer informatie over deze wijziging de pagina over geluid in het Activiteitenbesluit.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale teksten van 1 juli 2015 is zichtbaar gemaakt wat er met deze wijzigingen is aangepast in Activiteitenbesluit en -regeling. De wijzigingen rond energie van 1december 2015 zijn hierin dus niet verwerkt.