Het vroegere Besluit landbouwbedrijven milieubeheer

MaisoogstPublicatie besluit: Staatsblad 2006, 390 (5 september 2006)
In werking: 6 december 2006
Vervallen: 1 januari 2013

Deze 8.40-AMvB is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit.

Hier vindt u informatie over deze vervallen AMvB, omdat hij nog kan gelden voor bestaande bedrijven (door het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit).

Officiële publicaties

Met inwerkingtreding van het Besluit landbouw zijn het Besluit melkrundvee en het Besluit akkerbouw ingetrokken. Deze besluiten waren voorlopers van het Besluit landbouw.

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins

Voor bestaande mestbassins die onder het Besluit landbouw vielen, blijven de eisen van het Besluit landbouw gelden. Dat staat in artikel 6.5g van de Activiteitenregeling. De technische eisen staan in de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins:

De technische eisen van het Activiteitenbesluit (BRL 2342) gelden dus niet.

Keuring

Voor de keuring van de bestaande mestbassins gelden gewoon de eisen van het Activiteitenbesluit (keuring door erkende instantie volgens BRL 2344) - het overgangsrecht grijpt voor de keuring dus niet terug op het Besluit landbouw.

Handreiking en overzicht

Vragen en antwoorden