Uitbreiding Activiteitenbesluit met onder meer rubber- en kunststof-, beton- en grafische industrie (tweede fase, derde tranche)

Uitbreiding met bedrijfstakken

De derde tranche van de tweede fase betreft meer complexe bedrijfstakken. In deze tranche zijn de volgende bedrijfstakken onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht:

 • Rubber- en kunststofverwerking (uitgezonderd het schuimen of expanderen met bepaalde blaasmiddelen).
 • Industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen (uitgezonderd diervoederindustrie en bedrijven met een productie boven de IPPC-grens (Bijlage 1, categorie 6.4 van de Richtlijn industriële emissies)).
 • Schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintball).
 • Betonindustrie (betonmortel- en betonproductenindustrie).
 • Grafische industrie (rotatieoffset, flexodruk en verpakkingsdiepdruk).
 • Onderhoudsplaatsen voor trams, metro en treinen (spoorwegemplacementen blijven vergunningplichtig).

Andere wijzigingen

Daarnaast is in de derde tranche:

 • het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) opgenomen in het Activiteitenbesluit (zie handleiding);
 • de vergunningplicht voor het verstoken van bepaalde brandstoffen in een stookinstallatie opgeheven. Hierdoor is de vergunningplicht voor onder andere houtgestookte stookinstallaties vervallen;
 • de reikwijdte van het Activiteitenbesluit verbreed naar bedrijven met een IPPC-installatie;
 • een aantal activiteiten verplaatst van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3, waardoor de voorschriften ook van toepassing zijn op vergunningplichtige bedrijven;
 • binnen hoofdstuk 3 en 6 diverse paragraaf- en artikelnummers gewijzigd, waarmee de activiteiten logischer zijn geordend.

Zie voor een overzicht van verplaatste activiteiten en gewijzigde nummeringen de transponeringstabellen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

Zie ook Geluid: derde tranche.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale teksten van 1 januari 2013 is zichtbaar gemaakt wat er met de drie grote wijzigingen per 1 januari 2013 is aangepast in besluit en regeling: