Vervallen bepalingen Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven

Bepalingen niet opgenomen in het Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2008 is, met het in werking treden van het Activiteitenbesluit, deze AMvB ingetrokken.

Enkele bepalingen van deze AMvB zijn niet opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit sluit niet uit dat op grond van andere regelgeving, zoals Bouw- of Arbo-regelgeving, deze onderwerpen nog wel gereguleerd zijn. Welke bepalingen zijn vervallen, en wat de reden hiervan is, is hier onder aangegeven. Het overzicht van de vervallen bepalingen is niet uitputtend.

Bijlage 1: voorschrift 1.3.8

Bedrijfsafvalwater dat afkomstig is:

  1. van een opslagplaats van zand of van een parkeergarage en zand bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met behulp van een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990, of
  2. van het reinigen van rubberdoeken en drukvormen van offsetpersen, waarvan de concentratie aan minerale olie hoger is dan 200 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675 met het daarop in 1992 uitgegeven correctieblad, wordt niet in een openbaar riool gebracht, of
  3. van een ruimte waar grafische processen plaatsvinden, en dat vrijkomt bij het reinigen van vochtrollen, wordt slechts in een openbaar riool gebracht nadat het door een filter is geleid dat deeltjes groter dan 75 micron daaruit verwijdert.

Vervallen: sub c. Geringe milieurelevantie. Het betreft eigenlijk alleen een kleurstof, concentratie is zeer laag.

Bijlage 1: voorschrift 1.6.4

Acculaders, accumulatorbatterijen en noodstroomaggregaten zijn tijdens het laden en het in werking zijn, opgesteld in een goed geventileerde ruimte. Ook andere installaties waarin explosieve gassen kunnen ontstaan, zijn opgesteld in een goed geventileerde ruimte.

Vervallen: gehele voorschrift. Dit betreft Arbo-regelgeving.

Bijlage 1: voorschrift 1.6.7

Houtmot- of meelsilo's en meelbevattende installaties, alsmede ruimten of apparatuur die met de silo of installatie in directe verbinding staan, zijn tijdens las-, slijp- en soldeerwerkzaamheden voldoende vrij van stof om stofontploffing te voorkomen. Bij de verwijdering van stof wordt het ontstaan van explosiegevaarlijke stof-luchtmengels voorkomen en worden geen ontstekingsbronnen toegepast.

Vervallen: voorschriften met betrekking tot het voorkomen van stofexplosies. Dit betreft Arbo-regelgeving.

Bijlage 1: voorschrift 1.6.8

Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen. Nabij een frituurtoestel is voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig waarmee de bakken in geval van brand worden afgedekt.

Vervallen: gehele voorschrift. Dit betreft brandpreventie, wat geregeld is in het Bouwbesluit 2012.

Bijlage 1: voorschrift 2.2.1

Een silo voor de opslag van fijnkorrelige stoffen is voorzien van een overvulsignalering. Het vullen van een silo vanuit een transportmiddel geschiedt alleen pneumatisch. Verbindingen tussen de silo en het aanvoerende transportmiddel zijnstofdicht.

Vervallen: voorschrift met betrekking tot overvulsignalering. Dit is reeds verplicht op grond van Arbo-regelgeving.

Bijlage 1: voorschrift 2.2.2

De metalen onderdelen van een installatie of silo voor de opslag van fijnkorrelige stoffen, alsmede van het met de installatie of silo in verbinding staande leidingwerk, zijn geaard. Een buitensilo is tegen blikseminslag beschermd.

Vervallen: gehele voorschrift.

Bijlage 1: voorschrift 2.4.1

Beenderen en andere dierlijke afvalstoffen worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. Indien de temperatuur in deze ruimte meer bedraagt dan 0°C en minder is dan of gelijk is aan 10°C, worden beenderen en andere dierlijke afvalstoffen ten minste wekelijks afgevoerd. Indien de temperatuur in deze ruimte meer bedraagt dan 10°C, worden beenderen en andere dierlijke afvalstoffen ten minste dagelijks afgevoerd.

Bijlage 1: voorschrift 2.4.2

Voorschrift 2.4.1 is niet van toepassing indien de hoeveelheid aan beenderen en andere dierlijke afvalstoffen niet meer bedraagt dan 5 kg.

Vervallen: ondergrens voor doelmatig beheer van (slacht) afvalstoffen/beperken van geurhinder. Verplichting bestaat op grond van de Regeling dierlijke bijproducten 2008.


Zie ook