2022: Overbruggingsregeling windturbineparken, havenontvangstvoorzieningen en asfaltcentrales

Ook in 2022 waren er nog wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, over het havenafvalplan, windturbineparken, zeer zorgwekkende stoffen en asfaltmenginstallaties.

Implementatie tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Door de implementatie van de tweede Richtlijn havenontvangstvoorzieningen (EU/2019/883) wijzigde van het Activiteitenbesluit artikel 3.26j over het havenafvalplan. De inwerkingtreding was 1 juni 2022.

De bepalingen voor niet-aangewezen jachthavens zijn gelijk getrokken met de bepalingen  voor havens die zijn aangewezen op basis van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs). Daarnaast is er sinds de wijziging de mogelijkheid voor kleine, niet-commerciële jachthavens om een ontheffing te vragen voor het opstellen van een havenafvalplan.

Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

Door een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over een windturbinepark konden de voorschriften voor windturbines in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Het Rijk stelt  nieuwe regels op voor windturbineparken. Tot die tijd geldt sinds 1 juli 2022 een tijdelijke overbruggingsregeling.

Voor bestaande windparken verving de overbruggingsregeling  de niet meer geldende regels. Met bestaand bedoelen we zoals de situatie was op 30 juni 2021, de datum van de uitspraak. De regeling voegde nieuwe paragrafen 3.2.3a 'In werking hebben van een windturbinepark' toe aan het Activiteitenbesluit en de -regeling met hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels. Voor nieuwe windparken zijn er door de overbruggingsregeling geen Rijksregels meer. De regels in paragraaf 3.2.3 gelden nog wel voor 1 of 2 losse windturbines.

Deze overbruggingsregeling bestaat uit een wijzigingsbesluit en een wijzigingsregeling. Het wijzigingsbesluit is 13 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad, de wijzigingsregeling is 21 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Een ander wijzigingsbesluit (gepubliceerd op 24 augustus 2022) bevat in artikel II nog een correctie voor het Activiteitenbesluit.

Lees elders meer over de gevolgen van de uitspraak per type inrichting met windturbines.

Asfaltcentrales en zeer zorgwekkende stoffen

Met de 4 november 2022 gepubliceerde verzamelwijziging IenW vanwege invoering Ow 2022 (en rectificatie) wijzigde per 5 november 2022 de overgangstermijn voor stoffen met minimalisatie verplichting (MVP) voor emissies naar de lucht / Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bijlage 12b van de Activiteitenregeling. In artikel 1.3b, tweede lid, van de Activiteitenregeling wordt hiertoe '2025' vervangen door '2023'.

Voor asfaltmenginstallaties verviel daarnaast per 5 november 2022 de erkende maatregel voor PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) uit het eerste lid van artikel 5.37 Activiteitenregeling. Het blijkt in de praktijk dat de erkende maatregel niet waarborgt dat aan de emissiegrenswaarde van PAKs wordt voldaan.

Lees meer over deze wijziging in het nieuwsbericht.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van 2 juli 2022 kunt u zien welke delen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wijzigen door de aanpassingen.