Reactienota zienswijzen op NRD voor op te stellen algemene milieuregels windturbineparken verschenen

Op het voornemen een milieueffectrapport (MER) te maken voor algemene milieuregels voor windturbines – de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) – kon iedereen een zienswijze indienen. De reacties op de ingediende zienswijzen zijn nu gebundeld in een reactienota.

Reactienota

De NRD was de 1e stap in het maken van het milieueffectrapport voor nog op te stellen nieuwe algemene milieuregels voor windturbines, de 'nationale windturbinebepalingen leefomgeving'. Naast de reacties op de ingediende zienswijzen is het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) opgenomen in de reactienota. U vindt de reactienota over de NRD op de website van Platform Participatie.

Ingediende zienswijzen

Van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022 zijn 328 zienswijzen ingediend door 411 personen en organisaties. Van de 328 zienswijzen zijn 111 zienswijzen afkomstig van organisaties en 217 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen kwamen uit de provincies Gelderland (93), Utrecht (57), Noord-Brabant (37) en Drenthe (36). Ook zijn er zienswijzen uit België (4) en Duitsland (1) ingediend.

Vervolg

De komende maanden werkt het Rijk aan de ontwerp-AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) 'nationale windturbinebepalingen leefomgeving' en het bijbehorende MER. Als deze gereed zijn, kunt u een zienswijze indienen op de ontwerp-AMvB en op het milieueffectrapport.  Deze 2 procedures worden met elkaar gecombineerd. Als u een zienswijze heeft ingediend op de NRD, dan wordt u over de reactienota en het vervolg nader geïnformeerd.

Meer informatie