Is voor het mengen van grond binnen een inrichting een omgevingsvergunning milieu nodig?

Vraag

Is voor het mengen van grond binnen een inrichting een omgevingsvergunning milieu nodig?

Antwoord

Het hangt er vanaf of het mengen plaatsvindt in een ‘inrichting voor’ of in een ‘inrichting waar’. Het hangt er ook vanaf of voor het opslaan of toepassen van de grond een omgevingsvergunning milieu nodig is of niet.

Wanneer is sprake van mengen

Van mengen is sprake bij het samenvoegen van afvalstoffen die verschillen in aard, samenstelling of concentraties. Voor partijen grond is niet altijd eenvoudig aan te geven wanneer sprake is van partijen die verschillen in aard, samenstelling of concentraties.

Er is in ieder geval sprake van mengen bij:

  • Het samenvoegen van grond die een afvalstof is met grond die geen afvalstof is.
  • Het samenvoegen van grond die een gevaarlijke afvalstof is met grond die geen gevaarlijke afvalstof is.
  • Het samenvoegen van grond die een verklaring van niet-reinigbaarheid en niet-immobiliseerbaarheid heeft met grond die wel te reinigen of te immobiliseren is.
  • Het samenvoegen van asbesthoudende grond met niet-asbesthoudende grond.

Mengen grond bij een ‘Inrichting waar’

Een inrichting waar het mengen van grond incidenteel gebeurt, heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig voor het mengen.

Het mengen zonder omgevingsvergunning milieu betekent overigens niet dat het mengen altijd mag. Zie de kopjes Afvalstoffenbeheer en Besluit bodemkwaliteit.

Mengen grond bij een ‘Inrichting voor’

Het is een inrichting voor het mengen van grond als het gaat om mengen dat:

  1. meer dan incidenteel gebeurt en
  2. als het mengen zelfstandig plaats zou vinden, het ook een inrichting zou vormen.

Op de pagina ‘Wat is het verschil tussen "inrichting waar" en "inrichting voor"’ staat meer uitleg over wat een ‘inrichting voor’ is.

Een inrichting voor het mengen van grond heeft soms wel en soms geen omgevingsvergunning milieu nodig voor het mengen. Hieronder staat dat toegelicht.

Soms geen omgevingsvergunning milieu voor mengen grond bij ‘inrichting voor’

Een inrichting voor het mengen van grond heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig voor het mengen als er voor de opslag van de grond geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Dit is het geval bij:

  • het opslaan van grond voorafgaand aan inzameling op de plaats waar de grond is vrijgekomen (uitzondering 1° van categorie 28.10, onderdeel C van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Voor het mengen van grond waarvan de opslag onder deze vrijstelling valt, is geen omgevingsvergunning milieu nodig.
  • het opslaan van ten hoogste 10.000 kubieke meter grond die voldoet aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit (uitzondering 27° van categorie 28.10, onderdeel C van Bijlage I van het Bor). Dit betekent dat voor het onderling mengen van partijen grond die behoren tot verschillende bodemkwaliteitsklassen geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Voor het mengen van grond waarvan de opslag onder deze vrijstelling valt, is geen omgevingsvergunning milieu nodig.

Een inrichting voor het mengen van grond heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig voor het mengen als voor het toepassen van de grond geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Dit is het geval bij:

  • het toepassen van grond waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is (uitzondering 26° van categorie 28.10, onderdeel C van Bijlage I van het Bor). Een voorbeeld van een toepassing die onder het Besluit bodemkwaliteit valt, is het toepassen van grond in bouw- en wegconstructies. Voor het mengen van grond waarvan het toepassen onder deze vrijstelling valt, is geen omgevingsvergunning milieu nodig.

Het mengen zonder omgevingsvergunning milieu betekent overigens niet dat het mengen altijd mag. Zie de kopjes Afvalstoffenbeheer en Besluit bodemkwaliteit.

Soms wel omgevingsvergunning milieu voor mengen grond bij ‘inrichting voor’

In alle andere gevallen dan hiervoor aangegeven heeft een inrichting voor het mengen van grond wel een omgevingsvergunning milieu nodig voor het mengen.

Afvalstoffenbeheer

Als er geen omgevingsvergunning milieu nodig is voor het mengen en voor andere activiteiten binnen dezelfde inrichting, staan de regels voor het mengen vanuit oogpunt van afvalstoffenbeheer in het Activiteitenbesluit (artikel 2.12).

Als er een omgevingsvergunning milieu nodig is, staan de regels voor het mengen vanuit oogpunt van afvalstoffenbeheer in hoofdstuk B7 van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP3).

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit en onderliggende Regeling bodemkwaliteit staat wanneer het samenvoegen van partijen grond vanuit oogpunt van bodemkwaliteit wel en niet mag. Zo is het mengen van verschillende bodemkwaliteitsklassen tot een partij groter dan 25 m3 zonder de vereiste erkenning overeenkomstig de BRL 9335 of BRL 7500 volgens artikel 4.3.2 Regeling bodemkwaliteit niet toegestaan. Dit geldt voor zowel de situatie dat er geen omgevingsvergunning milieu nodig als voor de situatie dat er wel een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Meer informatie hierover staat op de pagina over Samenvoegen en partijdefinitie.