Bor bijlage I onderdeel B: Activiteiten waarvoor altijd een vergunning nodig is

In onderdeel B van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat een opsomming van gevallen waarin altijd een omgevingsvergunning milieu nodig is. Ook al wordt de activiteit niet in onderdeel C als vergunningplichtig aangewezen.

Dit zijn:

  • Alle inrichtingen die vallen onder bepaalde besluiten of regelingen, zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo).
  • Inrichtingen waarvoor de eigenaar een Milieu-effectrapportage (MER) moet opstellen.
  • Gesloten stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort.
  • Inrichtingen waarvoor de ministers van EZK of IenW bevoegd zijn, met uitzondering van bepaalde defensie-inrichtingen.

Zie ook

Andere vergunningplicht in Bor bijlage I: