Wat betekent vervaardigen, bewerken en verwerken in het Besluit omgevingsrecht?

Vraag

Wat wordt in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht verstaan onder "vervaardigen", "bewerken" en "verwerken"?

Antwoord

Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht is grotendeels gebaseerd op bijlage 1 van het inmiddels vervallen Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). De termen "vervaardigen", "bewerken" en "verwerken" zijn uit het Ivb afkomstig en moeten dus op dezelfde manier gelezen worden als in het Ivb. Deze termen zijn niet gedefinieerd, maar de oorspronkelijke nota van toelichting bij het Ivb geeft in paragraaf 4.1.8.2 onder c aan hoe enkele veel voorkomende termen gelezen moeten worden. De tekst is als volgt:

c.1. Vervaardigen

Onder de term "vervaardigen" wordt begrepen het tot stand brengen van een stof of product uit grondstoffen of halffabrikaten. Veelal zullen dat synthetische activiteiten zijn. Ook regeneratie-activiteiten die leiden tot het voorhanden komen van de genoemde stoffen of producten kunnen onder de term vervaardigen worden begrepen.

c.2. Bewerken

Onder "bewerken" wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingen met een (grond)stof, halffabrikaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te veranderen.

c.3. Verwerken

Onder "verwerken" kan worden verstaan het doen opgaan van een (grond)stof, halffabrikaat of product in een groter geheel of nieuw product. Het gebruik van een (eind)product in de voor dat product bedoelde toepassing is geen vorm van bewerken of verwerken zoals in dit besluit bedoeld.

[..]

c.6. Bewerken, verwerken of vernietiging van afvalstoffen

Elke behandeling van een afvalstof, waarbij deze een zekere verandering ondergaat. In het algemeen zal bij "bewerken" de afvalstof chemisch gezien niet veranderen, terwijl dat bij "verwerken" in beginsel wel het geval is. "Bewerken, verwerken of vernietigen" wordt ook in het wetsvoorstel Afvalstoffen gebruikt. Hieronder valt dus ook het verbranden van afvalstoffen."