Kunnen bezoekersaantallen tot vergunningplicht leiden?

Vraag

Kan het aantal bezoekers aan een inrichting leiden tot vergunningplicht?

Antwoord

Ja. In categorie 19.4 van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht zijn verschillende bezoekersaantallen genoemd waarboven een inrichting vergunningplichtig wordt. Boven deze grens is naast de omgevingsvergunning milieu een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Open lucht attractieparken die elk jaar 500.000 of meer bezoekers trekken zijn vergunningplichtig (categorie 19.4 onderdeel a). Onder deze attractieparken vallen pretparken, themaparken en amusementsparken.

Naast de open lucht attractieparken bestaat de vergunningplicht voor het in de buitenlucht beoefenen van wedstrijdsport met meer dan 6.000
bezoekers en het geven van muziekuitvoeringen in de buitenlucht met meer dan 5.000 bezoekers (categorie 19.4 onderdelen c en d). Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten telt niet mee bij de toetsing in het Activiteitenbesluit.

Omdat dit stemgeluid vooral bij attracties als achtbanen in de buitenlucht een belangrijke geluidbron is, blijft voor deze inrichtingen de vergunningplicht bestaan. Bezoekersaantallen kunnen van jaar tot jaar wisselen. Als een inrichting meer dan 500.000 bezoekers wil ontvangen, zal de drijver dit in de
vergunning moeten aanvragen. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat de gewenste capaciteit is. Zo wordt voorkomen dat het aantal bezoekers elk jaar de vergunningplicht kan veranderen.