Is een datacenter of -hotel vergunningplichtig?

Vraag

Is voor een datacenter of -hotel een omgevingsvergunning milieu nodig?

Antwoord

Dit is afhankelijk van een aantal punten die in het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn vastgelegd.

Er van uitgaande dat er sprake is van een inrichting op grond artikel 1.1 van de Wet milieubeheer zijn de volgende bepalingen uit het Bor van belang:

  • Artikel 2.1 lid 2 en de uitwerking hiervan in categorie 1.4 bepalen de vergunningplicht.
  • Categorie 1.3 legt vast wanneer Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is.

Categorie 1.4, onderdeel c (Bijlage I Besluit omgevingsrecht)

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen (...), worden inrichtingen aangewezen (...) waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer.

Categorie 1.3 (Bijlage I Besluit omgevingsrecht)

Onverminderd (...) zijn gedeputeerde staten bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning of omtrent een verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen (...) waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer

Voor datacenters of -hotels is het vermogenscriterium van elektromotoren en/of verbrandingmotoren van groot belang. Hiermee wordt enerzijds de vergunningplicht bepaald en anderzijds het bevoegd gezag.

Als het elektromotorische vermogen (van de elektromotoren) en/of motorisch vermogen (van de verbrandingsmotoren) minimaal 15 MW bedraagt is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C) en zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag.

Voor het vaststellen van het elektromotorisch vermogen wordt alleen het vermogen van elektromotoren meegerekend. Betreft het vermogen dat niet aan elektromotoren kan worden toegewezen? Dan telt dit niet mee. Het vermogen van de motoren van koelmachines telt bijvoorbeeld wel mee. Maar vermogen dat direct in de servers 'terechtkomt' telt weer niet mee. De achtergrond van categorie 1.3 is gericht op 'grote' lawaaimakers.

IPPC

Een datacenter kan ook op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor vergunningplichtig zijn. Dit artikel stelt dat IPPC-installaties vergunningplichtig zijn.

De Richtlijn Industriële Emissies bepaalt:

  • Is het opgestelde thermische vermogen meer dan 50 MW? Dan is er sprake van een IPPC-installatie en geldt de vergunningplicht.

De Richtlijn Industriële Emissies maakt geen uitzondering voor noodstroomaggregaten bij het bepalen van het totale opgestelde thermische vermogen. Deze tellen daarom mee bij het bepalen of sprake is van een IPPC-installatie.

Is er meer dan 50 MW thermisch vermogen opgesteld? Categorie 1.3 van het Bor bepaalt dan dat Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is.