Is een datacenter of -hotel vergunningplichtig?

Vraag

Is voor een datacenter of -hotel een omgevingsvergunning milieu nodig?

Antwoord

Dit is afhankelijk van het totale elektromotorische vermogen. Er van uitgaande dat er sprake is van een inrichting op grond artikel 1.1 van de Wet milieubeheer zijn met name categorie 1.3 en 1.4 van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht van belang.

Categorie 1.3 (Bijlage I Besluit omgevingsrecht):

Onverminderd (...) zijn gedeputeerde staten bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning of omtrent een verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen (...) waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer

Categorie 1.4, onderdeel c (Bijlage I Besluit omgevingsrecht):

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen (...), worden inrichtingen aangewezen (...) waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer

Voor datacenters of -hotels is het vermogenscriterium van elektromotoren en/of verbrandingmotoren van groot belang. Indien het elektromotorische vermogen (van de elektromotoren) en/of thermische vermogen (van de verbrandingsmotoren) minimaal 15 MW bedraagt, zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. Op grond van het Besluit omgevingsrecht is dan ook sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C).

Voor het vaststellen van het elektromotorisch vermogen wordt alleen het vermogen van elektromotoren meegerekend. Betreft het vermogen dat niet aan elektromotoren kan worden toegewezen, dan telt dit niet mee. Het vermogen van de motoren van koelmachines telt bijvoorbeeld wel mee, maar vermogen dat direct in de servers 'terechtkomt' niet. De achtergrond van categorie 1.3 is gericht op 'grote' lawaaimakers.

Bij datacenters- of -hotels zijn veelal ook noodstroomaggregaten aanwezig die de voortgang van de bedrijfsvoering moeten waarborgen bij uitval van de elektriciteitsvoorziening. Dit reservevermogen wordt alleen meegerekend wanneer dit vermogen gelijktijdig met de hoofdinstallatie kan worden ingeschakeld. Noodstroomaggregaten die alleen in werking (kunnen) zijn wanneer de hoofdinstallatie vanwege bijvoorbeeld stroomstoring is uitgevallen, worden buiten beschouwing gelaten.

Door alleen de elektromotoren mee te tellen en juist de noodstroomaggregaten buiten beschouwing te laten, is het mogelijk dat een datacenter of -hotel onder het Activiteitenbesluit valt. Het Activiteitenbesluit biedt voldoende algemene regels (zoals energiebesparing en geluid) waaraan kan worden getoetst.

NB: Het bovenstaande wordt door één uitspraak van de Raad van State bevestigd (ABRvS nr. 200401555/1, 26 maart 2004). Tevens gaat de nota van toelichting bij het Ivb verder in op het vermogencriterium.