Is een inrichting waar textiel besmet met radioactiviteit wordt gewassen vergunningplichtig?

Vraag

Heeft een inrichting waar textiel, besmet met radioactiviteit, wordt gewassen een omgevingsvergunning voor het aspect milieu nodig?

Antwoord

Nee, een inrichting waar textiel, dat besmet is met radioactiviteit, wordt gewassen valt in beginsel in zijn geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit.

In Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht is het wassen van textiel dat besmet is met radioactiviteit, niet aangewezen als vergunningplichtige activiteit. De reden hiervoor is dat deze inrichtingen ook al een vergunning moeten hebben op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet. In deze Kernenergiewetvergunning worden voor de opslag en de handelingen met radioactieve materialen voorschriften gesteld, waardoor dit niet nogmaals nodig is in het kader van de Wet milieubeheer. Er is dus geen aanleiding om de activiteit “het wassen van textiel dat met radioactieve stoffen is besmet” niet onder de werking van het Activiteitenbesluit te laten vallen.

Zie ook vraag en antwoord wassen van verontreinigde poetsdoeken van derden.