Wanneer zijn ziekenhuizen vergunningplichtig?

Vraag

Wanneer hebben ziekenhuizen een omgevingsvergunning nodig voor het aspect milieu?

Antwoord

Ziekenhuizen hebben nog steeds een vergunning nodig als ze bepaalde activiteiten uitvoeren. Maar sinds de invoering van de vierde tranche wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, geldt geen algemene vergunninglicht meer voor ziekenhuizen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook zijn twee activiteiten uit de vergunningplicht gehaald die vaak bij ziekenhuizen voorkomen:

  • het vullen van kleine zuurstofflessen
  • een landingsplaats voor een helikopter

Voor ziekenhuizen zonder vergunningplicht is alleen paragraaf 3.3.6 over hefschroefvliegtuigen (traumahelikopters) toegevoegd aan het Activiteitenbesluit. Andere activiteiten waren al geregeld in Activiteitenbesluit en – regeling.

Wel vergunningplichtig

Bij een ziekenhuis kunnen activiteiten voorkomen die het ziekenhuis alsnog vergunningplichtig maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • de opslag van zuurstof in één of meer opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van meer dan 100 m3 (Bor categorie 2.7, onder g)
  • de opslag van lachgas in een opslagtank (Bor categorie 2.7, onder i of j)
  • het werken met biologische agentia (Bor categorie 4.4, onder k)
  • het werken met genetisch gemodificeerde organismen (Bor categorie 21.3)

Desinfectiemiddelen scopes

Een (endo)scope is een buis of slang waarmee een arts in het lichaam van de patiënt kan kijken. Bijvoorbeeld een flexibele slang die door de keel gaat naar de longen of darmen. Ziekenhuizen gebruiken een speciaal desinfectiemiddel voor de scopes.

Dat desinfectiemiddel kan ingedeeld zijn in ADR klasse 5.2 (organische peroxiden). Voor de opslag daarvan geldt sinds 1 januari 2017 (door het reparatiebesluit van 11 november 2016) alleen nog vergunningplicht boven 1000 kg (Bor bijlage 1 categorie 4.4 onder g).

Er zijn ook ziekenhuizen die een ander desinfectiemiddel voor scopes gebruiken dat is ingedeeld in ADR klasse 8. De opslag hiervan is niet vergunningplichtig en valt onder Activiteitenbesluit paragraaf 4.1.1 over de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.

Overgangsrecht

Volgens het algemene overgangsrecht geldt na het vervallen van de vergunningplicht een minder streng vergunningvoorschrift nog 6 maanden als maatwerk. Als het Activiteitenbesluit of de –regeling maatwerk mogelijk maken, dan gelden de minder strenge vergunningvoorschriften zelfs 3 jaar als maatwerk.