Wanneer leidt het slachten van dieren en verwerken dierlijke bijproducten tot vergunningplicht?

Vraag

Wat wordt verstaan onder het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week, en het verwerken van dierlijke producten (categorie 8.3 onderdelen l en o van Bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht, Bor)

Antwoord

Het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren (cat. 8.3 onder l)
Grote slachterijen zijn vergunningplichtig. Per 1 januari 2010 is hiervoor de drempel van 20 dieren gewijzigd naar 10.000 kg levend gewicht. De nota van toelichting bevat omrekeningsfactoren om het aantal dieren naar levend gewicht in kilo's om te rekenen. Per diersoort zijn zogenoemde grootvee-eenheden (GVE's) gegeven, waarbij één GVE staat voor 500 kg levend gewicht. De GVE's zijn als volgt:

Overzicht GVE's

Diersoort

GVE

volwassen runderen en eenhoevigen

1

varkens meer dan 100 kg levend gewicht

0,2

andere varkens

0,15

schapen en geiten, gedomesticeerde damherten en edelherten

0,1

rendieren

0,2

kangoeroes

0,1

andere runderen

0,5

lammeren, jonge geiten en biggen van minder dan 15 kg levend gewicht

0,05

loopvogels

0,1

grof vrij wild

0,1

pluimvee, hazen, konijnen en klein vrij wild

0,007

Wanneer een veehouder dan bijvoorbeeld 20 koeien en 1500 stuks pluimvee heeft, is de berekening als volgt:

  • 20 koeien x 1 GVE x 500 kg = 10.000 kg levend gewicht.
  • 1500 stuks pluimvee x 0,007 GVE x 500 kg = 5250 kg levend gewicht.

Het verwerken van dierlijke bijproducten (cat. 8.3 onder o)
Sinds 1 januari 2010 vallen de meeste uitbeenderijen en een aantal andere bedrijven die slachtproducten verwerken volledig onder het Activiteitenbesluit. Voor het uitsnijden van vlees of vis, het pekelen of koken van organen die bij het slachten vrijkomen en het koken, broeien en pekelen van dierlijke bijproducten die bij het uitsnijden van karkasdelen of het ambachtelijk slachten vrijkomen zijn voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit en is geen vergunning meer nodig.

Bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken tot eiwit, olie, vet, gelatine, collageen, dicalciumfosfaat, bloedproducten of farmaceutische producten blijven wel vergunningplichtig.

Ambachtelijk slachten
Voor het ambachtelijk slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten zijn voorschriften opgenomen in § 3.6.2 van het Activiteitenbesluit.

Branche informatie

Zie ook de informatie voor Slagerijen, kleine slachterijen en vishandels.