Is warmte/koudeopslag een vergunningplichtige activiteit?

Vraag

Is warmte- en koudeopslag (wko) een vergunningplichtige activiteit?

Antwoord

Het is afhankelijk van het soort systeem of er een vergunning nodig is.

Voor warmte- en koudeopslag (WKO) is geen omgevingsvergunning milieu nodig. Afhankelijk van het soort systeem, de omvang van het systeem en de lozingsroutes kunnen wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en/of een watervergunning nodig zijn.

Warmte- en koudeopslag versus bodemenergiesystemen

Bodemenergie is het gebruik van warmte of koude in de ondiepe ondergrond. Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen: open systemen en gesloten systemen.

Warmte- en koudeopslag (WKO) is een andere naam voor een open bodemenergiesysteem. Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken en opgewarmd grondwater na gebruik terug in de bodem geïnfiltreerd.

Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in buizen door de bodem geleid. Het water komt niet in direct contact met het grondwater. Een andere benaming is bodemwarmtewisselaar.

Het stroomschema (pdf, 84 kB) uit de Besluitvormings Uitvoerings Methode Bodemenergiesystemen is een handig hulpmiddel om te bepalen welke vergunningen en meldingen nodig zijn.

Vergunningen en meldingen open bodemenergiesystemen

Voor open bodemenergiesystemen is in de meeste gevallen een watervergunning nodig voor de onttrekking van grondwater. In hoofdstuk 6 van het Waterbesluit zijn instructievoorschriften opgenomen over de voorschriften die het bevoegd gezag in een watervergunning voor een open bodemenergiesysteem moet opnemen.

De Provinciale Milieuverordening (PMV) geeft soms een vrijstelling van de watervergunning voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 10 kubieke meter per uur. In dat geval is wel een melding in het kader van het Waterbesluit nodig.

Vergunningen en meldingen gesloten bodemenergiesystemen

Installatie of wijziging van gesloten bodemenergiesystemen moet altijd gemeld worden bij het bevoegd gezag. Voor systemen bij individuele woningen van particulieren is dat een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Melding van systemen bij bedrijven gaat met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Afhankelijk van de grootte en de locatie van het systeem is naast de melding ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Voor gesloten bodemenergiesystemen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig als het systeem:

  • een bodemzijdig vermogen heeft van 70 kW of meer of
  • binnen een interferentiegebied ligt

Voorschriften gesloten bodemenergiesystemen

De voorschriften voor het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem staan in:

  • Hoofdstuk 3a van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor systemen bij individuele particuliere woningen
  • § 3.2.8 van het Activiteitenbesluit voor systemen bij bedrijven en systemen bij woningen die een inrichting in de zin van de Wet mileubeheer zijn

Meer informatie: http://www.allesoverbodemenergie.nl/.