Handboek EU-milieubeleid en Nederland

Sinds 1 maart 2014 is het Handboek EU Milieubeleid beschikbaar via de website van Kenniscentrum InfoMil. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM; Vrije Universiteit), het T.M.C. Asser Instituut en het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability van de Universiteit van Amsterdam (ACELS; Universiteit van Amsterdam) het oude handboek vernieuwd. Voortaan wordt het boek regelmatig geactualiseerd. Ontwikkelingen in milieubeleid- en regelgeving staan namelijk niet stil.

In de publicatie zijn per beleidsterrein de hoofdzaken van de Europese en de Nederlandse milieuregelgeving en milieubeleid te vinden. De indeling is gebaseerd op de EU-wetgeving. Het boek meldt ook belangrijke jurisprudentie. Toch is het niet puur een juridisch naslagwerk; het besteedt ook aandacht aan de achtergronden van het beleid en de bereikte resultaten.

Het belang van de Europese Unie (EU) voor het Nederlandse milieubeleid is aanzienlijk en groeit nog steeds gestaag. Een belangrijk deel van het Nederlandse milieubeleid wordt bepaald door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld. Omgekeerd heeft Nederland de mogelijkheid om via ‘Brussel' invloed uit te oefenen op de totstandkoming en inhoud van die regels.

de opzet van dit handboek

connected

De milieuwetgeving van de EU kan worden onderverdeeld in tien beleidsterreinen. Aan elk van deze tien terreinen is in dit Handboek een afzonderlijk hoofdstuk gewijd.

Integratie

handen op elkaar

Het proces van milieu-integratie betreft het meewegen van milieubeleid bij de besluitvorming in andere beleidssectoren.

Lucht en industriële emissies

lucht

In vergelijking met het beleid op het gebied van water is de ontwikkeling van het EU-luchtverontreinigingsbeleid traag op gang gekomen...

Inhoudsopgave

straat-bovenaanzicht

Een overzicht van de gehele inhoud van het Handboek EU-milieubeleid en Nederland. Met een klik op de pdf-knop van deze pagina krijgt u een handige pdf van het het handboek.

Uw onderwerpen