Handhaving

Handhaving van de milieuwetgeving heeft als doel het bevorderen van naleving van algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften op milieugebied. Dit gebeurt door controle en het toepassen van (of dreigen met) administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen.

Dit deel van de site biedt informatie voor onder meer:

  • Alle publieke toezichthouders en handhavers van Omgevingsregels en de personen werkzaam bij de voor de handhaving bevoegde gezagen (zowel regionaal als provinciaal) en regionale omgevingsdiensten.
  • Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders met oog voor handhaving.
  • Bedrijven en adviseurs van gemeenten.

Voor welke informatie kunt u hier terecht?

Vragen en antwoorden handhaving

Vragen en antwoorden Landelijke Handhavingstrategie (LHS) over:

LHS inhoud

LHS toepasbaarheid

Landelijke Handhavingstrategie

ketting

Vanaf de 2e helft van 2014 gebruiken bevoegde overheden en handhavinginstanties in Nederland een uniforme handhavingstrategie. Met de Landelijke Handhavingstrategie worden beoordelingen van inspecteurs gelijkgetrokken.

Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria

gezondheid-milieu

In hoeverre voldoet mijn organisatie, of mijn samenwerkingsverband, aan de referentieset van kwaliteitscriteria?  Met de zelfevaluatietool krijgt u een goed beeld van de huidige uitvoeringskwaliteit van uw organisatie.

Toezicht en handhaving sancties

Wie zijn er verantwoordelijk voor.