Uitspraak EU-Hof zaak C-24/19 over plan-m.e.r. plicht Vlaamse normen windturbines

Op 25 juni 2020 (zaak C-24/19) heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over Vlaamse milieunormen voor windturbines. Het Hof concludeert dat hiervoor  een plan-MER (MER: milieueffectrapport) moet worden gemaakt. Deze uitspraak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse algemene regels voor windturbines.

Deze uitspraak heeft betrekking op de Vlaamse regelgeving. Er wordt niet ingegaan op de Nederlandse algemene regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Uitspraken over windturbines in 2019

In Nederland heeft de Raad van State in 2019 geoordeeld dat voor de Nederlandse algemene regels geen plan-MER-plicht geldt.  Deze algemene regels hebben geen planmatig karakter. Dit oordeel is gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De nieuwste uitspraak van het Hof laat geen breuk in de jurisprudentie zien. De algemene regels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer blijven dan ook onverminderd van toepassing.

Huidige situatie beroepsprocedures over windturbines

In 3 beroepsprocedures bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen besluiten voor het realiseren van windparken is door appellanten het standpunt ingenomen dat - gelet op het arrest van het HvJ-EU van 25 juni 2020 - voor de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling een plan-MER uitgevoerd had moeten worden. De Afdeling zal naar verwachting in het kader van deze procedures een inhoudelijk oordeel geven over dit standpunt.

Uitspraak 30 juni 2021

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de zaak uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid.