Verzamelwet IenW 2021

Op 4 april 2023 is de Verzamelwet IenW 2021 als hamerstuk in de Eerste Kamer afgedaan. Voor milieueffectrapportage zijn 2 wijzigingen in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer relevant. Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juli 2023.

De wetswijziging verwijdert een groot aantal keer het woord 'nadelige' uit hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer over milieueffectrapportage (hierna: mer). Met deze wijziging sluit de wettekst nauwer aan bij de achterliggende relevante richtlijnen, zoals de Europese Smb-richtlijn en Mer-richtlijn, en het Verdrag van Espoo. Dit is overeenkomstig en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gevolgen voor de praktijk

Het verwijderen van het woord 'nadelige' is relevant voor de volgende 2 situaties:

  1. de afstemming met andere landen, als daar sprake is van mogelijke belangrijke grensoverschrijdende milieueffecten
  2. de verplichting tot aanwijzing van activiteiten en plannen waarvoor een mer- of mer-beoordelingsplicht geldt en wanneer een mer-beoordeling moet leiden tot een mer-plicht

Met het schrappen van het woord 'nadelige' verandert er niets aan de wijze waarop een mer wordt uitgevoerd. Ook in de huidige praktijk brengt een mer negatieve en positieve effecten in kaart. Ook voor het aantal mer-(beoordelings)plichtige plannen en projecten zijn er geen gevolgen. Er zal niet vaker dan voorheen een milieueffectrapport of mer-beoordeling moeten worden gemaakt, omdat in de praktijk activiteiten met alleen positieve gevolgen niet goed voorstelbaar zijn.

Voor meer informatie zie verzamelpagina Verzamelwet IenW Eerste Kamer.