Besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Op 1 november 2014 is het "Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht" (Besluit Wijziging AMvB's ivm pChw) van kracht geworden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht. Twee wetten en een AMvB zijn opgesteld om een aantal wetten en AMvB's binnen het omgevingsrecht aan te passen. Deze zijn per 1 november 2014 van kracht. Het gaat om:

  • de wet 'Permanent maken Chw' (pChw)
  • de wet 'Reparaties Wm en pChw'
  • het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de besluiten onder de Chw, Mer, Wabo, Wgh en Wro.

Algemene informatie

Het besluit tot wijziging diverse AMvB's in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet bevat wijzigingen van:

Deze wijzigingen zijn voor het merendeel een uitvloeisel van de 'wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht' (hierna: wet pChw, Stb. 2013, 144) en de wet 'Wijziging Wet milieubeheer en pChw' (hierna: wet Reparaties Wm en pChw, Stb. 2014, 302). Het gehele besluit is, in het verlengde van deze wetten, gericht op verbeteringen en het wegnemen van knelpunten binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht.

Status
Het ontwerpbesluit is op 31 oktober 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd en in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2013, nr. 30053). Het definitieve besluit is op 24 september 2014 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatsblad 2014, nr. 333). Het besluit is op 1 november 2014 in werking treden, gelijktijdig met het nog resterende deel van de wet pChw.

Aanpassing Besluit Mer

Artikel VI van het besluit tot wijziging diverse AMvB's in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet (besluit pChw) past in onderdeel A van de Bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (besluit Mer) de begripsomschrijving van het bestemmingsplan (plan als bedoeld in art. 3.1 Wro) aan.

Met de wijziging vervalt de aanwijzing van de tijdelijke ontheffing als m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Dit is nodig omdat de tijdelijke ontheffing onderdeel is van de kruimellijst in art. 4, bijlage II Bor. Om strijdigheid met de m.e.r.-regelgeving te voorkomen is in art. 5, bijlage II Bor bepaald dat de afwijking met een kruimelgeval niet mogelijk is als de voorgenomen activiteit een activiteit is zoals bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.