Modernisering Merregelgeving

Op 1 juli 2010 is de Wet Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (Stb. 2010, nr. 20) in werking getreden. De wijziging voorziet in de tweede tranche van de stelselherziening van het instrumentarium voor milieubeoordeling, welke tot doel heeft om met behoud van de milieudoelstelling te komen tot minder en eenvoudiger regels en meer samenhang in het systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 755.

Belangrijkste kamerstukken:

Daarnaast is ook het Besluit milieueffectrapportage aangepast via het Besluit van 10 mei 2010 tot wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (Stb. 2010, nr. 184. Naast de aanpassing van het Besluit milieueffectrapportage aan de modernisering van de m.e.r.-regelgeving zijn ook enkele onvolkomenheden gerepareerd.

In de Handleiding Milieueffectrapportage op de pagina Modernisering m.e.r.-regelgeving vindt u informatie over o.a. doel, verschillen met de oude regelgeving en het overgangsrecht.