Reparatie en modernisering Besluit milieueffectrapportage

Op 28 februari 2011 is het Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage) (Staatsblad 102, jaargang 2011) gepubliceerd.

Met deze wijziging van het Besluit milieueffectrapportage wordt in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 15 oktober 2009 (Commissie tegen Nederland, zaak C-255/08).

Daarnaast wordt met deze wijziging uitvoering gegeven aan de reeds eerder toegezegde modernisering van het Besluit mer, zoals opgenomen in de brief van de toenmalige Staatssecretaris van VROM aan de Tweede kamer over het toekomstige stelsel voor milieu-effectbeoordeling (Kamerstukken II, 2004/05, 29 383, nr 25, pagina 11).

Er zijn vier soorten van wijzigingen:

  • De eerste betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Deze wijziging is de reparatie van het Besluit m.e.r. als gevolg van het arrest.
  • De tweede wijziging is het aanpassen van de omschrijvingen aan de richtlijn. Ook deze wijziging is een onderdeel van de reparatie.
  • De derde wijziging (laten vervallen van koppen in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) betreft de modernisering van het Besluit m.e.r. Het gaat hier over het laten vervallen van mogelijk m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten die in de Nederlandse wetgeving extra boven de Europese richtlijnen waren opgenomen.
  • De vierde wijziging betreft aanpassingen die als gevolg van praktijkproblemen wenselijk zijn.

De wijzigingen treden 1 april 2011 in werking.

In artikel IV van het Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht is het overgangsrecht geregeld. Op de webpagina "Overgangsrecht Wijziging besluit m.e.r." vindt u meer informatie over het overgangsrecht.