Reparatie Milieueffectrapportage

Op 29 maart 2012 is de wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) in het Staatsblad (Stb. 2012 nr. 128) gepubliceerd. Deze wet treedt de dag erna in werking.

Deze wet bevat technische wijzigingen binnen de in de Wet milieubeheer opgenomen regels met betrekking tot de milieueffectrapportage (MER). Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties. Voornamelijk gaat het om een correctie van onjuistheden die zijn ontstaan als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) (Stb. 2010, 20) en ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De belangrijkste aanpassingen:

  • De term "voorontwerp" vervalt (in de Wro komt deze ook niet (meer) voor);
  • De term "bestuursorgaan" wordt in de artikelen 7.9 en 7.27 vervangen door de term "bevoegd gezag" om verwarring te voorkomen;
  • Er wordt in artikel 7.24 middels een nieuw vierde lid duidelijker aangegeven wanneer de beperkte procedure niet gebruikt kan worden in uitzondering op het eerste lid van dit artikel;
  • In artikel 7.28 wordt duidelijker aangegeven in welke situaties een aanvraag (in relatie tot de m.e.r.) buiten behandeling blijft;
  • De foutieve verwijzing in art 14. 4b naar de beperkte procedure is aangepast en in beide coördinatiebepalingen (art. 14.4b en 14.5) is verduidelijkt welke procedurele stappen uit hoofdstuk 7 in verschillende situaties van toepassing zijn.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 828.

Belangrijkste kamerstukken:

Overgangsrecht

In artikel II (plannen) en artikel III (besluiten) is overgangsrecht opgenomen. Het oude recht blijft gelden indien al een openbare kennisgeving heeft plaatsgevonden voor het inwerkingtreden van deze wetwijziging.
Door de kleine aanpassingen zijn de gevolgen voor een normale plan- of besluit-m.e.r.-procedure te verwaarlozen. Alleen in geval van coördinatie kan het overgangsrecht een rol spelen. Voor meer informatie over het overgangsrecht zie het "Overgangsrecht Reparatie milieueffectrapportage".