Reparatiewet diverse wetten IenM

Op 23 maart 2012 is de "Wet van 22 februari 2012 tot herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu" (Staatsblad 2012, nr. 114) in werking getreden.

Deze wet bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu. Dit wetsvoorstel betreft voornamelijk wijzigingen van wetstechnische aard. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wetswijzigingen.

In artikel XII onderdelen C en D vindt onder andere een kleine aanpassing aan Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage Wm plaats.
In artikel 7.1, dat gaat over de begripsomschrijvingen en het toepassingsgebied van hoofdstuk 7 van de Wm, wordt in de meeste leden gesproken van 'dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen'. In artikel 7.1, tweede lid, en in het later ingevoegde artikel 7.1a is dat abusievelijk beperkt tot alleen 'dit hoofdstuk'. Het voorstel strekt er toe dit recht te trekken.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 844.

Belangrijkste kamerstukken: