Tweede tranche Activiteitenbesluit

De wijziging van het Activiteitenbesluit tweede tranche van de tweede fase (afvalgerelateerde activiteiten) is op 23 november 2010 in Staatsblad 2010, nr. 781 gepubliceerd. De wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

Inrichtingen onder het Activiteitenbesluit

Het gaat bij dit wijzigingsbesluit om activiteiten betreffende autodemontage, metaalrecycling, kunststofrecycling, kunststofverwerking (zoals extrusie), archiefvernietiging, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations binnenvaart, opslag van groenafval, op- en overslag van afval en bedrijven waarin genoemde activiteiten worden gecombineerd. Dit wijzigingsbesluit wijzigt ook het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft onder meer wijzigingen in de aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten (Bijlage 1 van het Bor).

Verder wordt voor een aantal activiteiten eerst een reguliere omgevingsvergunning vereist alvorens de algemene regels van toepassing zijn. Het gaat enerzijds om activiteiten waarvoor een milieueffectbeoordeling vereist is en anderzijds om activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een lokale toets moet uitvoeren, die bepaalt of een inrichting zich mag vestigen op de beoogde locatie. Nadat deze reguliere vergunning is verleend zijn op de activiteit de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing. Als laatste worden in dit wijzigingsbesluit gedeputeerde staten (tijdelijk) aangewezen als bevoegd gezag ten aanzien van algemene regels voor inrichtingen als bedoeld in categorie 28.4 of 28.5 van Bijlage 1, onderdeel C van het Bor.

Voor vergunningplichtige bedrijven die vanaf 1 januari 2011 onder het Activiteitenbesluit vallen, loopt het overgangsrecht over het algemeen drie jaar, tot 1 januari 2014 (zie artikel 6.1 Activiteitenbesluit). Daarbij geldt als voorwaarde dat de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit.

De wijzigingen voor milieueffectrapportage

In artikel III van het Besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt ook het Besluit milieueffectrapportage aangepast.

Het Besluit milieueffectrapportage is voor zuiveringtechnische werken (kolom 4 van onderdeel D, categorie 18.4) zodanig gewijzigd dat voor merbeoordelingsplichtige werken twee verschillende besluiten in aanmerking komen: de omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere procedure (indien na de merbeoordeling geen milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden) voor activiteiten aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide procedure (indien na de merbeoordeling wel een milieueffectrapport gemaakt moet worden) voor activiteiten aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo.