Aanpassing Besluit milieueffectrapportage

Op 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterregelgeving in werking getreden. In het Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit) (Staatsblad 201, nr. 293) is ook het Besluit Milieueffectrapportage gewijzigd.

De wijziging in het Besluit milieueffectrapportage is in artikel 65 van het bovenstaand besluit geregeld:

Kolom 3 van de categorieën C 15.1, C 15.2 en D 15.2 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage wordt als volgt gewijzigd:

  1. De zinsnede «Het plan, bedoeld in artikel 47 van de Waterleidingwet,» vervalt.
  2. De woorden «de structuurvisie» worden vervangen door: De structuurvisie.

De merplichtige plannen in kolom 3 in de categorieën C 15.1, C 15.2 en D 15.2 zijn: "De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b,van die wet en het plan, bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.4 van de Waterwet."