Wet Reparaties Wm en pChw

Op 15 oktober 2014 is de "Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen" (Wet Reparaties Wm en pChw) (grotendeels) in werking getreden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht. Twee wetten en een AMvB zijn opgesteld om een aantal wetten en AMvB's binnen het omgevingsrecht aan te passen. Deze zijn per 1 november 2014 van kracht. Het gaat om:

  • de wet 'Permanent maken Chw' (pChw)
  • de wet 'Reparaties Wm en pChw'
  • het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de Chw, Mer, Wabo, Wgh en Wm.

Algemene informatie

Deze wet is opgesteld om enkele reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in:

  • de Wet milieubeheer (Wm)
  • de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet
  • diverse andere wetten

door het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht.

Status
Dit wetsvoorstel is op 3 juli aangenomen door de Tweede Kamer en op 8 juli door de Eerste Kamer. Het koninklijk besluit over het tijdstip waarop het wetsvoorstel in werking zal treden is op 14 oktober gepubliceerd. De wetswijziging is vanaf 15 oktober (grotendeels) van kracht.

De aanpassingen in de Wm die in artikel I van deze wijzigingswet benoemd zijn, behalve art. I, onderdeel E, onder 1, hebben vanaf 15 oktober gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.

De aanpassingen die in artikel II zijn benoemd - voor Mer, Wabo en Wgh - wijzigen de wet 'Permanent maken Chw'. Het eerste deel van die wet is op 25 april 2013 in werking getreden, het resterende deel op 1 november 2014. De wijziging uit artikel II hebben gevolgen voor de uitvoeringspraktijk als het wetsvoorstel 'Permanent maken Chw' volledig inwerking is getreden, dat is vanaf 1 november 2014.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 919.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Mer

Artikel II onderdeel C van de wet 'Reparaties Wm en pChw' wijzigt (via een ingewikkelde omweg) artikel 7.24 Wm. De aanpassing van artikel 7.24 Wm heeft betrekking op het vervallen van artikel 2.12, lid 2 Wabo (tijdelijke planologische afwijking) waardoor de verwijzing daar naar in artikel 7.24, lid 4 onder b is komen vervallen.
De ingewikkelde omweg is dat artikel II onderdeel C van de wet 'Reparaties Wm en pChw' artikel 3.2 van de wet 'Permanent maken Chw' (pChw, dossiernummer 33 135) aanpast. Dit artikel 3.2 van de wet pChw wijzigt weer de 'Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)' - dossiernr. 32 828 - waarmee artikel 7.24 Wm is aangepast.

N.B. De figuur van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke planologische afwijking zal niet in zijn geheel verdwijnen. Deze is, voor zover het afwijkingen tot een termijn van tien jaar betreft, toegevoegd aan artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (de zogenoemde kruimellijst). Echter, om strijdigheid met de m.e.r.-regelgeving te voorkomen is in art. 5, bijlage II Bor bepaald dat de afwijking op basis van de kruimellijst niet mogelijk is als de voorgenomen activiteit een activiteit is die wordt bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, zie de info onder "besluit wijziging AMvB's ivm permanent maken CHW" bij de Wabo.