Wijzigingen in ruimtelijke regelgeving per 1 november 2014

Het omgevingsrecht is met ingang van 1 november 2014 op een aantal punten flink aangepast. Dit komt door het in werking treden van de laatste delen van de Wet permanent maken Crisis- en herstelwet (pChw), de wet ‘Reparaties Wm en pChw’ en de hiermee samenhangende aanpassing van verschillende Amvb’s.

Met het in werking treden van alle wijzigingen zijn de mogelijkheden om zonder vergunning een aanbouw, uitbouw of bijgebouw te bouwen in veel gevallen verruimd. Ook zijn er mogelijkheden geboden voor de bouw en het gebruik van bouwwerken ten behoeve van het verlenen van mantelzorg. Een derde grote aanpassing betreft de mogelijkheid om bij omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure (8 weken) voor een periode van maximaal tien jaar (dit was 5 jaar) af te wijken van het bestemmingsplan.

Naast deze grote wijzigingen zijn er nog een groot aantal kleinere aanpassingen in verschillende Amvb’s.

De invloed van deze nieuwe wetten en AMvB zijn op de volgende pagina's uitvoeriger beschreven voor:

  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en bijbehorende AMvB's
  • Wet milieubeheer (Wm)
  • Wet ruimtelijke ordening (Wro) en bijbehorende AMvB's
  • Wet geluidhinder (Wgh) en bijbehorende AMvB's
  • Milieueffectrapportage en bijbehorende AMvB's
  • Crisis- en herstelwet en bijbehorende AMvB's