Wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten. Dit heeft gevolgen voor het Besluit milieueffectrapportage. De tekst met toelichting van de wijziging van het Activiteitenbesluit agrarische activiteiten is op 1 oktober 2012 in Staatsblad 2012, nummer 441 gepubliceerd.

Met dit wijzigingsbesluit wordt de vergunningplicht voor diverse agrarische activiteiten opgeheven en gaan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en -regeling gelden. Voor een aantal activiteiten is echter wel een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vereist voordat de algemene regels van toepassing zijn.

De verplichting voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo volgt voor agrarische inrichtingen onder meer uit categorie 8.3 van onderdeel C van bijlage I bij het Bor. Artikel II E van het wijzigingsbesluit past deze categorie aan, waardoor voor minder agrarische inrichtingen een dergelijke omgevingsvergunning nodig is.

Voor een aantal agrarische activiteiten is eerst een OBM vereist voordat de algemene regels van toepassing zijn. Dit zijn activiteiten die op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo zijn aangewezen in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De OBM wordt onder meer geweigerd indien het bevoegd gezag oordeelt dat er een milieueffectrapportage gemaakt moet worden. Deze weigeringsgrond staat in artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor. In dat geval vervalt de plicht voor een OBM en moet een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, worden aangevraagd. Als de OBM wordt verleend, zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Wijziging Besluit milieueffectrapportage

In artikel VI van het wijzigingsbesluit wordt het Besluit milieueffect- rapportage gewijzigd. Categorie 14, van onderdeel D, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, wordt als volgt gewijzigd:

  1. In kolom 2, onderdeel 4°, wordt «2700 stuks gespeende biggen» vervangen door: 3750 stuks gespeende biggen.
  2. Kolom 4 komt te luiden: een besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn dan wel waarop titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Het Besluit milieueffectrapportage wordt voor intensieve veehouderijen zodanig gewijzigd dat ook de OBM die is voorbereid met de reguliere procedure onder kolom 4 van categorie 14, van onderdeel D, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt.

In artikel X van het wijzigingsbesluit is het overgangsrecht voor de agrarische activiteiten opgenomen.